Seminar & Training Course

Monthly Seminar Schedule     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-   รวมประเด็นการจัดทำบัญชีสำหรับ NPAEs
-   Cashless Society สังคมไร้เงินสด
-   การเครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร
-   แนวปฏิบัติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนพิการ
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-   สร้าง "ตารางชีวิต" เพื่อชีวิตที่ก้าวไกล
-   ค่าชดเชย...เจ้าหนี้อายัดไม่ได้
-   การบริหารค่าตอบแทน...แบบไหนที่เรียกว่าเป็นธรรม
-   "FOOD PASSION" ธุรกิจอาหารที่เติบโตบนรากฐานแห่งความสุข
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-   ตรวจเช็กสุขภาพการเงินกับ NCB
-   คำศัพท์ที่เกี่ยวกับความสำคัญ
-   การปรับปรุงในสาระสำคัญของ TAS 7 งบกระแสเงินสด
-   เรามาคุยกันต่อเรื่องหมวดบัญชี การออกแบบผังบัญชีกันเถอะ
ดูรายละเอียด วารสาร