จัดอบรมภายใน (In-house Training)

โดย

   In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นคุณภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง การประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการนำเสนอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรแต่ละแห่ง ภายใต้การควบคุมดูแลโดย คณะวิทยากรชั้นนำ และทีมงานมืออาชีพ

   บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งมากว่า 67 ปี ดำเนินธุรกิจทางด้านจัดฝึกอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การตลาด การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ แก่ภาครัฐ และเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญประกอบกับการปรับ ปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจึงได้รับจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในสาขา เชี่ยวชาญ ด้านการฝึกอบรมประเภท A หมายเลข 1170 ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีสมาชิกเกือบ 20,000 ราย ทั่วประเทศให้ ความไว้วางใจ ใช้บริการฝึกอบรมและสัมมนาทั้ง Public และภายในองค์กรกับ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด อย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มหลักสูตรวิชาการต่างๆ อาทิ

 • บัญชี-การเงิน
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ การตลาด การขาย จัดซื้อ คลังสินค้า เลขานุการ ฯลฯ
 • กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน สำหรับธุรกิจต่างๆ
 • การบริหารเงินงบประมาณ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร BOI

ข้อดีของการจัดอบรม In-House Training

 • สามารถออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการบรรยาย ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาให้ตรงกับความต้องการขององค์กร ได้มากกว่าการอบรมสัมมนาโดยทั่วไป
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะยิ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรมมาก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนจะลดลง
 • สามารถใช้สถานที่อบรมภายในองค์กร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่จัดอบรม
 • เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ขั้นตอนการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

 • จำนวนผู้เข้าอบรม วันเวลา สถานที่ ฯลฯ หรือสอบถามรายละเอียดมายังเราได้ ที่ฝ่าย In-house Training โทรศัพท์. 02-555-0700 ต่อ 717-720 หรือดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการเสนอราคา แล้วส่งมาที่ e-mail : charuwanr@dharmniti.co.th, sirisarav@dharmniti.co.th, pornpiromt@dharmniti.co.th
 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อสอบถาม และสำรวจค้นหาความต้องการ (Training Need) กับท่านเพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้ารับการอบรม
 • ออกแบบหลักสูตรและจัดสรรวิทยากรให้ตรงกับ ความต้องการกับขนาดองค์กรและประเภทธุรกิจให้สอดคล้อง กับความรู้ ความชำนาญ และพื้นฐานการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้การอบรมบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรสูงสุด
 • การเสนอบริการ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ วันเวลา ค่าใช้จ่าย ฯลฯ
 • จัดอบรมสัมมนาโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดูแล เรื่องการลงทะเบียน การจัดการเอกสารประกอบการสัมมนา และอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • ประเมินผลหรือทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลัง การอบรมเพื่อให้การอบรมสัมฤทธิ์ผล

 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

inhouse แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาออนไลน์

Online


inhouse File Name : แบบฟอร์มการแจ้งขอใบเสนอราคา 

Download


inhouse PDF File Name : แบบฟอร์มการแจ้งขอใบเสนอราคา 

Download


inhouse File Name : แบบฟอร์มการแจ้งขอใบเสนอราคา 

Download

 

สนใจกรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-house Training
โทรศัพท์. 02-555-0700 ต่อ 717, 719, 720
e-Mail : charuwanr@dharmniti.co.th, sirisarav@dharmniti.co.th, pornpiromt@dharmniti.co.th
FaLang translation system by Faboba