จัดอบรมภายใน (In-House Training)

โดย

    แนะนำ In-House Training บริการจัดอบรม สัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) บริหารจัดการ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน การบริหารทีมงาน และการพัฒนาตนเอง ฯลฯ แก่ภาครัฐ และภาคเอกชนด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญประกอบกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 1170 ระดับ 2 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร

 

หลักสูตรแนะนำ การฝึกอบรมภายในองค์กร In-House Training
  1. 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร   
  2.


 เตรียมรับมือกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับการจ้างแรงงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร    
  3.
 ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ
            
  คลิกเพื่อดูหลักสูตร    
  4.


 ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2563 และการเตรียมความพร้อม

 สำหรับการนำส่งงบการเงินปี 2564

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร    

  5.


 เจาะปัญหา Case study ด้านการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

 การรายงานทางการเงิน

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร  

  6.
 กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างต้องรู้

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร    

 

ข้อดีของการจัดอบรม In-House Training

  • สามารถออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการบรรยาย ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
    ได้มากกว่าการอบรมสัมมนาโดยทั่วไป
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะยิ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรมมาก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนจะลดลง
  • สามารถใช้สถานที่อบรมภายในองค์กร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่จัดอบรม
  • เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     

 

ขั้นตอนการติดต่อบริการจัดอบรมภายใน In-House

1. ติดต่อหลักสููตรอบรมที่ฝ่าย อินเฮ้าส์ เทรนนิ่ง โทรศัพท์. 02-555-0700 ต่อ 717-720
หรือกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบเสนอราคาออนไลน์
ส่งกลับมาที่ e-mail : charuwanr@dharmniti.co.th, chanchaia@dharmniti.co.th,
pornpiromt@dharmniti.co.th, kanyaratt@dharmniti.co.th
2. ทางสถาบันฯ จะจัดส่งใบเสนอราคา พร้อมเนื้อหาหลักสูตร และประวัติวิทยากร ให้พิจารณาทาง E-mail

 

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

                

 
ขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

               

            

                  

 

                 

 

                    

FaLang translation system by Faboba