จัดอบรมภายใน (In-House Training)

โดย

         In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร และรับออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรครบวงจร
ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) บริหารจัดการ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน การบริหารทีมงาน และการพัฒนาตนเอง ฯลฯ แก่ภาครัฐ และภาคเอกชนด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญประกอบกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 1170 ระดับ 2 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร

หลักสูตรที่เข้าร่วมโปรโมชั่น (จำนวน 11 หลักสูตร)
 หมวดด้านบัญชี / ภาษี / กฎหมาย    ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
  1. 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร         60,000      40,000
  2.

 Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2564

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร         60,000      40,000
  3.

 การควบคุมและตรวจสอบภายใน

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร    
     60,000      40,000
  4.

 Update ภาษีอากร ปี 2564         

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร          60,000      40,000
  5.

 ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร    

     60,000

     40,000

  6.

 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี

 เอกสารรับ-จ่ายเงิน  

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร  

     60,000      40,000

 หลักสูตรด้านบริหารจัดการ / การพัฒนาตนเอง/ การขาย

   ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
  1.

 เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางาน

 อย่างมีประสิทธิภาพ

 คลิกเพื่อดูหลักสูตร        50,000      30,000
  2.

 เทคนิคการทำงานและกำหนดเป้าหมาย

 “การทำงานเชิงรุก”

 คลิกเพื่อดูหลักสูตร        50,000      30,000
  3.

 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

 คลิกเพื่อดูหลักสูตร        50,000      30,000
  4.

 การสร้าง Passion ในทีมงานเพื่อสร้างแรงผลักดัน

 ในการทำงาน

 คลิกเพื่อดูหลักสูตร        50,000      30,000
  5.

 เทคนิคพิชิตยอดขายเพิ่มกำไรให้ทะลุเป้า

 คลิกเพื่อดูหลักสูตร        50,000      30,000
 ท่านสามารถดูหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมจาก Public Training คลิก
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ 02-555-0700 ต่อ 717-720

 

            

                                                                                                                                                                      

 

                       

 

 1. 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับ

 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในปี 2564

   
  2.

 มาตรการช่วยเหลือ ผู้สอบบัญชี และ ผู้ทำบัญชี สำหรับการพัฒนา

 ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์

 การแพร่ระบาด (COVID-19) ในปี 2564

   
  3.

 การฝึกอบรมพนักงานขององค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%

   

 

 

  • สามารถออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการบรรยาย ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
    ได้มากกว่าการอบรมสัมมนาโดยทั่วไป
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะยิ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรมมาก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนจะลดลง
  • สามารถใช้สถานที่อบรมภายในองค์กร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่จัดอบรม
  • เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

               

            

                  

 

                 

 

                    

 

 

FaLang translation system by Faboba