ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2931
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/5026
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
21/3405
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
5
21/7270
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
7
21/1160
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
8
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
23/4069/6
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
10
21/1837
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/2762/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/2254
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/2378
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
23/4065/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
21/5029
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1793
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
21/2275
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
20
21/2809/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
21
21/2386
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
22
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
23/4001
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
24
21/7120
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
25
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
26
21/1780
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
27
21/1363
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
28
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
29
21/1670
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
30
21/1400
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/2148
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
32
21/5064
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
33
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4008
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
34
21/1849
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
35
21/2903
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
36
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
37
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
38
21/7104
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
39
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
21/7213
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
40
21/3456
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
41
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
42
21/1293
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
43
21/1652
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
44
21/8000/1
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
45
21/5073/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
46
21/2109
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
47
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
48
21/2224
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
49
23/4523/3
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
50
23/4514
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
51
บรรยายโดย :
อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
21/5033
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
52
21/5016
-
-
-
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
53
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
54
21/3306
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
55
21/3507
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
56
21/1253
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
57
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
รศ.สริตา บุนนาค
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/2214
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
close booking online
58
21/2381
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
59
23/4031/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
60
23/4075/3
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
61
21/5039
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
62
21/7139
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
63
21/7223
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
64
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3372
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
65
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
66
21/8314
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
67
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
68
21/8008
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
69
21/1173
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
70
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
71
23/4046/2
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
72
21/5037
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
73
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
74
21/1350
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
75
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
76
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
77
23/4090
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
78
21/2125
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
79
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
23/4501/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
80
21/2187
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
81
21/5057
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
82
21/3437
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
83
21/3332
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
84
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
85
21/8418
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
86
21/1645
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
87
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1277
-
รอ
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
88
21/1142
-
-
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
89
21/2193
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
90
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
91
24/4081/9
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
92
21/8420/3
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
93
21/5073/10
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
94
21/2239
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
95
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
96
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
97
21/2759
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
98
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
99
23/4043/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
100
21/5046
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
101
21/7217
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
102
21/7140
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
103
บรรยายโดย :
อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
21/7221
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
104
21/7273
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
105
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
106
21/3430
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
107
21/3607
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
108
21/1171
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
109
21/2277
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
110
21/2762/2
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
111
21/8420/2
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
112
21/1500
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
113
21/3351/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
114
24/4046/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
115
24/4089/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
116
24/4521/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
117
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
118
21/2792
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
119
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
120
21/2261
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
121
23/4072/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
122
21/2102
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
123
21/2300
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
booking online
124
23/4003
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
125
21/5025
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
126
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
127
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5034/13
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
128
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
129
21/7271
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
130
บรรยายโดย :
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
21/7260/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
131
21/7213/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
132
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
133
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
134
21/8420
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
135
21/17030
-
รอ
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
136
21/3370/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
137
24/4046/8
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
138
24/4081/10
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
139
21/3518
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
140
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
141
23/4521/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
142
21/2137
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
143
21/2132
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
144
23/4076/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
145
21/5066
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
146
21/5006
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
147
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
148
21/2115
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
149
21/7185
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
150
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
151
21/3426
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
152
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1869
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
153
21/1669
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
154
21/1702
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
booking online
155
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
booking online
156
21/5020
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
157
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
21/3439
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
158
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
159
21/2758
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
160
23/4079/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
161
21/3435
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
162
21/1663
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
163
21/1715
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
164
23/4082/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
165
23/4505/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
166
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
167
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2180
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
168
23/4083/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
169
23/4086/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
170
21/2783
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
171
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
172
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
21/8009
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
173
21/1129
-
รอ
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
174
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/1145
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
175
21/1282
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
176
21/2237/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
177
21/8420/1
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
178
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
179
24/4908/1
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
180
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
181
23/4081/5
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
182
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
183
21/2246
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
184
21/2139
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
185
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
186
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
187
23/4004/1
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
188
21/5045
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
189
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
21/7205
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
190
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/3517
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
booking online
191
21/3373
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
192
21/3454
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
193
21/3605
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
194
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
195
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเกียรติ ลิลิตประพันธ์
21/7274
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
196
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
197
21/2757
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
198
21/2758/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
199
21/5073/4
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
200
21/5070/2
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
201
21/7708/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
202
23/4093
6
-
6
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
booking online
203
21/2802
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
204
21/2795
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
205
23/4009/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
206
23/4059/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
207
21/7285
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
208
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7248
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
209
21/7107
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
210
21/3388
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
211
21/3436
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
212
21/3504
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
213
21/1150
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
214
21/1727
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
215
21/2768
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
216
21/1947
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
217
23/4910/2
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
218
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป