สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
2
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
   
1
5
6
12
13
23
 
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติIn-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานใหม่
รหัส : 15705
ISBN : 978-616-3020-63-5
ผู้แต่ง : ดร.วรศํกดิ์ ทุมมานนท์
จำนวนหน้า : 1,516 หน้า
**จำนวนจำกัด**
ดูรายละเอียด หนังสือ
Update...ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีขาย ฯ
รหัส : 25705
ISBN : 9786163020567
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวน : 452 หน้า
ดูรายละเอียด หนังสือ
HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน
รหัส : 45703
(พิมพ์ครั้งที่ 2)
ISBN : 978-616-3020-60-4
ผู้แต่ง : พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
จำนวนหน้า : 204 หน้า
ดูรายละเอียด หนังสือ
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน ตุลาคม 2557
- ปัญหาผู้ทำบัญชีไม่ยื่นงบ ไม่ยื่นภาษี มีทางบรรเทาหนี้อย่างไรได้บ้าง
- ข้อคิดในการจัดตั้ง สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
- ภาษีท้องถิ่นที่ควรรู้
- การสร้างเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน กันยายน 2557
- ความรับผิดของนายจ้างกรณีใช้แรงงานภายนอก
- สัมภาษณ์ "คุณพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น"
- HR กับค่านิยมของคนไทย
- การสร้างความสุขในการทำงาน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน ตุลาคม 2557
- ถาษีมูลค่าเพิ่มกับการยื่นแบบ ก.พ.
- หลักพิจารณาประเด็น"ด้อยค่า" กับแนวทางการจัดทำบัญชี
- ประเด็นปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กระทบต่อประเด็นภาษีอากร
- มารู้จักกับ NPAEs มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |