ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5045
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
4
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/1149
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
7
21/2276
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/7101/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7101
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980
close booking online
10
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
12
21/1719
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
21/7101/2
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
14
23/4077
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
21/2180
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
16
21/2915
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
21/3371
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
18
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
21/8205
-
16.3
-
16.3
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590
close booking online
19
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี-การเงิน และบัญชีบริหาร
21/5036
Promotion
15
15
15
15
19,000
VAT 1,330
20,330
22,000
VAT 1,540
23,540
close booking online
20
21/1663
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/5060
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
21/2115
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
21/1293
-
รอ
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
24
21/1661
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
25
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
26
21/5030
Promotion
-
-
-
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
27
21/5005
Promotion
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
13,000
VAT 910
13,910
close booking online
28
บรรยายโดย :
อาจารย์จเร คงทอง
23/4522/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
29
23/4043
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
30
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/2809
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
32
21/1669
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
33
21/17013
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
35
21/8312
-
12
-
12
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
36
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
37
บรรยายโดย :
อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
21/5033
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
38
23/4081/3
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
39
23/4911/1
-
6
-
6
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
40
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
41
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
42
21/1921
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
43
21/3427
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
44
บรรยายโดย :
อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
21/3312
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
45
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
46
21/7285
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
47
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
48
21/2391
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
49
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
50
21/2802
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
51
21/2304
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
52
21/1897
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
53
21/8008
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
54
21/3454
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
55
21/5047
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
56
21/5059
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
57
21/7101/5
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
58
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
59
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7248
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
60
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไปที่ใช้ในการสอบ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
21/17029
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
61
23/4027
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
62
21/1170
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
63
21/1369
-
รอ
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
64
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
65
21/3101/4
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
66
21/3510
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
67
23/4082/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
68
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
69
21/2193
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
70
21/1832
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
71
21/8003
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
72
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
73
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
74
21/5058
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
75
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
76
21/2127
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
77
24/4075/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
78
21/2762/1
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
79
23/4004
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
80
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
81
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
82
21/2112
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
83
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
84
21/1645
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
85
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1780
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
86
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
87
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
88
21/7159
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
89
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
21/7249
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
90
21/5061/4
-
3.30
-
3.3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
91
24/4524/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
92
21/2916/2
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
93
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351/1
Promotion
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
94
23/4075
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
95
21/2215
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
96
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
97
21/1702
-
รอ
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
98
21/8013
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
99
21/2937
12
-
12
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
100
21/3354
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
101
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
102
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
103
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
104
21/7209
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
105
บรรยายโดย :
อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
21/3507
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
106
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
107
24/4075/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
108
24/4524/3
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
109
21/7213/1
Promotion
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
110
21/3370/1
Promotion
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
111
21/8418
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
112
23/4088
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
113
23/4076/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
114
21/2236
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
115
21/2133
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
116
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
117
21/3310
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
118
21/7114
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
119
21/7242
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
120
21/5043
Promotion
6
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
121
21/2426
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
122
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
123
24/4523/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
124
24/4046/3
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
125
23/4079/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
126
21/2931
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
127
21/1652
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
128
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
129
21/8306
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
130
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
131
บรรยายโดย :
อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
21/3424
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
132
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2252
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
133
23/4505/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
134
21/2191
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
135
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
136
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
137
21/1354
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
138
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
booking online
139
21/5041
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
140
23/4910/1
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
141
24/4081/6
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
142
21/2100
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
143
21/8420
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
144
23/4072/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
145
23/4069/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
146
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
147
21/1288
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
148
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1727
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
149
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
150
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
151
21/5054
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
152
21/3333
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
153
21/3409
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
154
21/3502
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
155
21/5019
Promotion
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
156
21/7707
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
157
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
21/7204
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
158
24/4046
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
159
24/4081/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
160
21/2916/1
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
161
23/4504/3
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
162
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
163
21/2758
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
164
21/2192
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
165
21/2194
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
166
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
167
21/8406
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
168
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
21/8407
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
169
บรรยายโดย :
อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
21/5022
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
170
21/3356
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
171
21/3406
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
booking online
172
21/5012/3
Promotion
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
173
21/7287
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
174
21/7184
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
175
24/4911
-
-
-
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
booking online
176
23/4902
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
177
24/4046/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
178
21/3101/4.1
Promotion
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
179
23/4086
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
180
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
181
21/2170
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
182
21/2131
6.30
-
6.30
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
183
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
184
21/3612
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
185
21/7272
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
186
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
187
21/7118
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
188
21/2378
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
189
001/2560/1
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
reserve
190
21/3408/1
Promotion
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป