ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1377
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
21/7213
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
21/1150
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
7
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3517
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
close booking online
9
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/1718
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
11
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/7271
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
13
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3403
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
14
21/1670
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
15
21/1793
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
23/4061/7
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8006
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
18
21/2396
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
21/1131
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
20
21/5055
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
21
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
22
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/2709
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
24
21/2375
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
25
21/2103
9.30
-
9.30
-
6,000
VAT 420
6,420
6,800
VAT 476
7,276
close booking online
26
21/17021
-
รอ
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
27
21/5046
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
28
21/7284
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
29
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
30
21/17024
-
รอ
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
31
23/4059
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
32
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
33
21/2925
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2196
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
36
บรรยายโดย :
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1853
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
37
21/17012
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
38
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
21/5029
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
39
21/5057
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
40
21/17022
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
41
21/7108
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
42
21/7223
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
43
21/3402
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
44
21/3601
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
45
23/4080/11
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
46
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17008
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
47
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
48
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
49
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
50
21/2269
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
51
21/5008/2
3
3
3
3
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
52
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
53
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7207
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
54
21/7141
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
55
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
56
23/4082/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
57
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์เทวัญ วิจิตรปรีดา
21/5008
12.3
12
12.3
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
58
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
59
21/1672
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
60
21/5008/1
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
61
21/1148
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
62
21/3506
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
63
21/3428
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
64
23/4061/8
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
65
21/1647
Promotion
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
66
21/8009
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
67
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
68
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
69
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
70
21/1707
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
71
21/1841
Promotion
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
72
21/5026
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
73
21/7103
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
74
23/4501
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
75
21/5016
-
-
-
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
76
บรรยายโดย :
ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
21/8417
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
77
21/8011
Promotion
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
78
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
79
21/2380
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
80
21/1275
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
81
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/17023
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
82
บรรยายโดย :
Mr.Wathanin  Boonkiratichote-chareon
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5013
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
83
21/5009
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
84
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ
21/7205
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
85
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7247
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
86
21/3408
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
87
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
88
23/4072/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
89
21/5061/3
-
3.30
-
3.3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
90
21/2131
6.30
-
6.30
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
91
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
92
21/2763
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
93
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
94
21/2212
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
95
21/1244
Promotion
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
96
21/5025
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
97
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5034/11
12
-
12
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
98
21/3503
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
99
21/3605
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
100
23/4081/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
101
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
102
21/2764
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
103
21/2766
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
104
21/5008/3
-
3
-
3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
105
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
106
21/1169
Promotion
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
107
21/7115
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
108
บรรยายโดย :
อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7262
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
109
23/4080/12
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
110
21/5008/4
9.3
-
9.3
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
111
23/4523
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
112
21/8309
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
113
21/1840
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
114
21/17011
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
115
23/4521/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
116
23/4061/9
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
117
21/8405
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
118
21/2407
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
119
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
120
21/2773
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
121
21/1882
Promotion
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
122
21/1888
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
123
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3301
-
-
-
-
6,300
VAT 441
6,741
7,300
VAT 511
7,811
booking online
124
23/4080/13
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
125
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
126
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
127
21/5054
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
128
21/5053
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
129
21/7134
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
130
บรรยายโดย :
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7214
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
131
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
132
23/4524
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
133
23/4010
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
134
21/8400
Promotion
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป