สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
กำหนดการเดือนก่อนหน้า
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กำหนดการสัมมนาเดือนต่อไป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
 
1
2
7
8
12
13
14
15
21
22
   
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ


abc

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน สิงหาคม 2559
- UPDATE ข่าวการประชุมใหญ่สามัญของวิชาชีพบัญชีกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
- ปัญหาภาษีแบะการวางแผนภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในยุค AEC (ตอน 1)
- 108 ประเด็นปัญหาความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการ (ตอนจบ)
- ปัญหาในการผลขาดทุนระหว่างได้รับ BOI มาหักออกจากกำไรสุทธิ หลังได้รับ BOI
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน สิงหาคม 2559
- การพัฒนา "Service Mind" ด้วยแนวคิด 70:20:10 Learning Model
- จับประเด็นร้อน "HR 4.0 TRENDS and MOVE" ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @Thailand 4.0
- บทบาทของการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่มีต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ขององค์การ
- ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน...เพื่อรับเงินการว่างงาน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน สิงหาคม 2559
- สิทธิประโยชน์ของรายจ่ายเพื่อการลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น 
- Startup และ SMEs กับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน
- ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี (ตอนที่ 3)
- ดูแลลูกจ้างยังไงดี? ให้ประหยัดภาษีให้มากขึ้น
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |