อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงคือเท่าไร

โดย

 


 
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงคือเท่าไร

    เราจะมาเปิดกฎหมายกันชัด ๆ ครับ นั่นคือ มาตรา 80 แห่งประมวลรัษฏากร ได้ระบุไว้ดังนี้ครับ

  มาตรา 80 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 10.0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในมาตรา 80/2
   (1) การขายสินค้า
   (2) การให้บริการ
   (3) การนำเข้า
  อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ลดลงได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องกำหนดอัตราภาษีให้เป็นอัตราภาษีเดียวกัน สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ และการนำเข้าทุกกรณี

    นั่นแปลว่า อัตราภาษีตามกฎหมายจริง ๆ คือ 10% ครับ แต่โดยตัวของกฎหมายจะมีคำว่า “ให้ลดลงได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา” ซึ่งทำให้เราจะเห็นว่าพระราชกฤษฏีกาหลายฉบับออกมาเพื่อปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลง อย่างฉบับล่าสุดคือ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 724) ที่กำหนดไห้มีการปรับลดลงตามนี้ครับ

  มาตรา 4 ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

    แต่ถ้าเราสังเกต จะเห็นว่ากฎหมายปรับลดดังกล่าวมีการลดลงให้เหลือร้อยละ 6.3 (6.3%) ไม่ใช่อัตรา 7% ที่เราใช้กัน นั่นเป็นเพราะว่ามีเรื่องของรายได้ส่วนท้องถิ่นอีกครับ ซึ่งอยู่ในมาตรา 12 ทวิ ของพระราชบัญญัติรายได้เทศบาลดังนี้ครับ

 

  มาตรา 12 ทวิ เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กําหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ในอัตราดังต่อไปนี้
    (1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ให้เทศบาลเก็บในอัตราร้อยละ 0
    (2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้เทศบาลเก็บ 1 ใน 9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร


    ดังนั้นแปลว่า ต้องรวมภาษีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเสียให้แก่ท้องถิ่นในอัตรา 1/9 ของภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงทำให้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มกลายเป็น 7% (มาจาก 6.3 + 0.7) อย่างที่เราได้ใช้กันในทุกวันนี้


  จากบทความ : “รู้หรือไม่ ประเทศไทยมีอัตราภาษี VAT 10% มาตั้งนานแล้ว”
  โดย : TAX Bugnoms Section : Tax Talk / Column : Tax Knowledge
  อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...วารสาร CPD & Account ปีที่ 20 ฉบับที่ 238 เดือนตุลาคม 2566

 
 
FaLang translation system by Faboba