เงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566

โดย

 


 
เงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566


        สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ค่าลดหย่อนตัวนี้ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ คนอย่างเรา ๆ นี่แหละครับ ที่มีเงินได้และต้องมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองครับ
        โดยในปี 2566 นี้ ยังไม่มีข้อห้ามการใช้สิทธิ์ร่วมกันระหว่างโครงการคนละครึ่ง หรือผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรสวัสดิการรัฐ) จึงทำให้เราสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งคู่พร้อมกัน โดยไม่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งครับ
        สำหรับแนวทางและสิทธิ์ประโยชน์ในเรื่องนี้ มีกฎกระทรวงฉบับที่ 386 กำหนดเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี
        กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเราต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ครับ
                (1) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
                (2) ค่าซื้อหนังสือหรือค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
                (3) ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
        หรือพูดง่าย ๆ คือ สินค้าและบริการตามภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือและอีบุ๊ค และสินค้า OTOP และต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566
        แต่อย่างไรก็ดี สำหรับสินค้าและบริการบางประเภท กฎหมายไม่ให้ใช้สิทธิ์ได้ โดยมีรายการดังต่อไปนี้
                ● ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ค่ายาสูบ
                ● รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
                ● หนังสือพิมพ์และนิตยสาร (ทั้งกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์)
                ● ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
                ● ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
                ● ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
                ● ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
        โดยสิ่งที่ช้อปดีมีคืนปี 2566 แตกต่างจากปีอื่น ๆ คือ การให้สิทธิ์ค่าน้ำมัน (รวมถึงก๊าซต่าง ๆ) มาลดหย่อนภาษีได้ ไม่ถือเป็นรายการต้องห้ามที่กฎหมายไม่ให้ใช้สิทธิ์เหมือนที่ผ่านมา นั่นแปลว่า หากใครเติมน้ำมันหรือก๊าซก็สามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปมาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้เลยครับ

 

  บางส่วนจากบทความ : :  “5 ประเด็นควรรู้ ช้อปดีมีคืน 2566”
  โดย : TAX Bugnoms Section : Tax Talk/ Column : Tax Knowledge

  อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...วารสาร CPD & Account ปีที่ 20 ฉบับที่ 230 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 
 
FaLang translation system by Faboba