ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน โอกาสของผู้ประกันตนทุพพลภาพ

โดย

 


 การที่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนหรือสูญเสียความปกติของจิตใจ เนื่องจากประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน จนทำให้เป็นผู้ทุพพลภาพ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในสายอาชีพนั้น ๆ
ไป อาจทำให้ผู้ทุพพลภาพเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวเอง ความรู้สึกเป็นภาระกับครอบครัวหรือสังคม และขาดรายได้ใน
การดูแลตนเองและครอบครัว

สำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้ดูแลและพร้อมเคียงข้างผู้ประกันตนทุกคน เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว
จึงได้จัดตั้ง ‘ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน’ ขึ้น เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย
เนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 รวมทั้งผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพไม่เนื่องจาก
การทำงาน ก็มีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายได้ โดยสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงาน 5 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ ดังนี้

1. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2567-0847-9
ที่อยู่ เลขที่ 97 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง โทร. 0-3887-7246-7
ที่อยู่ เลขที่ 12 หมู่ 2 ซอย 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5301-6850-9
ที่อยู่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

4. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4328-3040
ที่อยู่ เลขที่ 37 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

5. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา โทร. 0-7459-1075-7
ที่อยู่ เลขที่ 68 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน มีหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแบบองค์รวม มีศักยภาพและความพร้อมทั้งใน
ส่วนของเครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากรที่ดูแลด้านร่างกาย ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ รวมไปถึงการฝึกอาชีพ
ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระต่อสังคม
สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ โดยส่งเสริมการจ้างงานผู้ทุพพลภาพในพื้นที่ เพื่อรับผู้ใช้
แรงงานที่ได้รับการฟื้นฟูเหล่านี้กลับไปทำงานได้ต่อไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
หรือโทร.1506 พร้อมให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 


FaLang translation system by Faboba