ก้าวไปกับสรรพากรยุค 4.0

โดย

 


สายบุญควรรู้! ช่องทางการบริจาคผ่านระบบ E-Donation


ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับ
บริจาคของหน่วยรับบริจาค อันได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน เช่น วัดวาอาราม เป็นต้น โรงพยาบาล
และองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วย
ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)ฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535

ระบบ E-Donation ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้บริจาคและหน่วยรับบริจาค
กล่าวคือ ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th และอาจทำให้
ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น และสำหรับหน่วยรับบริจาคก็ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ
ไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารหลักฐานการบริจาค โดยสามารถเข้าดู
ข้อมูลการรับบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค

ผู้บริจาคสามารถบริจาคผ่านระบบ E-Donation ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กรณีบริจาคด้วยเงินสดที่หน่วยรับบริจาค ผู้บริจาคต้องแจ้งให้หน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาค เช่น ชื่อ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาค วันเดือนปีที่บริจาคบนระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th

2. กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์โดยสแกน QR Code หรือ Bar Code ผ่าน Mobile Banking ซึ่งจะต้องปรากฏ
ข้อความว่า “e-Donation ชื่อและเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค” และระบุจำนวนเงินบริจาค พร้อมแจ้งความประสงค์
ให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากร

เมื่อดำเนินการข้างต้นแล้ว ข้อมูลการบริจาคจะเข้ามาเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร และเมื่อถึง
เวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคนั้นได้ทันที
โดยไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานการบริจาคเพื่อมาพิสูจน์แก่เจ้าหน้าที่


   
      บางส่วนจากบทความ “ก้าวไปกับสรรพากรยุค 4.0” 
      อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน... วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 38 ฉบับที่ 449  เดือนกุมภาพันธ์ 2019
ภาษีสรรพากร : ดร. เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ
วารสาร : เอกสารภาษีอากร กุมภาพันธ์ 2562FaLang translation system by Faboba