หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น

โดย


calendar 201503
≡ มติทั่วไป ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
 1. การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 2. การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ
 3. แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ
 4. การแจ้งการจ่ายเงินปันผล ในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
 5. การชำระบัญชี
  - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมพิจารณางบการเงินและผู้ชำระบัญชี
  - กรณีที่ 2 ประกาศบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อรายงานการชำระบัญชีและการจัดการทรัพย์สิน
 6. เมื่อผู้ถือหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทได้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุม
≡ มติพิเศษ ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
 1. การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ, การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
 2. การเพิ่มทุน
 3. การแก้ไขชื่อและตราสำคัญบริษัทฯ
 4. การแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีข้ามจังหวัด)
 5. การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท
 6. การเลิกบริษัท
  - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ
 7. การควบบริษัทฯ
  - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ
 8. การลดทุน
  - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะลดทุน
 9. การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทขาดทุนลงเกินกึ่งหนึ่งของทุน
หนังสือพิมพ์ "ข่าวผู้ถือหุ้น" (เลข ที่ใบอนุญาต: สสช. 192/2551) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 หรือประกาศข้อความตามกฎหมายอื่นๆ เช่น การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน, การเพิ่มทุน ลดทุน, การบังคับจำนอง, การแจ้งให้ชำระหนี้ การเลิกบริษัท ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตามกฎหมาย
ขั้นตอนการลงโฆษณา

    1. จัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงโฆษณากรณีเอกสารไม่ครบ)

       1.1 แบบฟอร์มขอลงโฆษณา  ดาวน์โหลดที่นี่

       1.2 ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมฯ ดาวน์โหลดที่นี่

       1.3 สลิปใบโอนเงิน (Pay In) โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ                                                                                                                     ** พร้อมระบุชื่อบริษัทฯ ที่ลงโฆษณาในใบโอนด้วย

ธนาคารกรุงไทย          บัญชีออมทรัพย์       สาขาบางโพ 395-0-11703-2
ธนาคารไทยพาณิชย์    บัญชีออมทรัพย์       สาขาบางโพ 027-2-44002-8
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   บัญชีออมทรัพย์       สาขาเตาปูน 114-1-16804-6
ธนาคารกสิกรไทย       บัญชีกระแสรายวัน       สาขาบางโพ 033-1-07667-8

   2. ช่องทางส่งเอกสาร (เลือกส่ง 1 ช่องทาง)

       2.1 อีเมล [email protected] 
             ระบบบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่

       2.2 แฟกซ์ 02-555-0933-6 
             กรุณาโทรยืนยันเอกสารกับเจ้าหน้าที่ หลังจากส่งแฟกซ์แล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง   

       2.3 ไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน   จ่าหน้าถึง  คุณสันติ  แสงนิล แผนกหนังสือพิมพ์ "ข่าวผู้ถือหุ้น"  

            บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
            178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
            กรุณาโทรยืนยันการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ หลังจากส่งไปรษณีย์มาแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ

       2.4 ติดต่อที่บริษัทฯ โดยเดินทางมาส่งเอกสารที่ "สำนักงานอาคารธรรมนิติ ชั้น 1 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ถนนประชาชื่น ซอย 20)

   3. รอรับหนังสือพิมพ์และใบเสร็จรับเงินฯ ทางไปรษณีย์ หลังจากวันที่หนังสือพิมพ์ออก ประมาณ 2 สัปดาห์ 

   4. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่่อตรวจสอบยืนยันการส่งเอกสารทุกช่องทาง โทร. 02-555-0923-5

    หมายเหตุ

   1. นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น ออกทุกวัน หากต้องการลงประกาศ ส่งเอกสารล่วงหน้า 1 วัน  (ยกเว้นเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ส่งเอกสารล่วงหน้า 2 วัน) 

   2. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเชิญประชุมฯ ก่อนส่ง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขในภายหลังได้

   3. หนังสือเชิญประชุมฯ  ที่จะจัดส่งเป็นไฟล์ JPG, PDF อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 เท่านั้น  ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมฯ             ดังกล่าวจะถูกย่อขนาดลงพื้นที่กรอบโฆษณาประมาณ 3.75 x 5.3 นิ้ว เพื่อนำตีพิมพ์ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ รูปเล่ม A4 ต่อไป

   4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้กำหนดวันลงโฆษณาให้เหมาะสมและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

Call Center 02-555-0923
[email protected]
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น. และ เสาร์ 08:30-12:00 น.

 

FaLang translation system by Faboba