ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4077
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
21/2180
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
3
21/2915
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/3371
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
21/8205
-
16.3
-
16.3
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี-การเงิน และบัญชีบริหาร
21/5036
Promotion
15
15
15
15
19,000
VAT 1,330
20,330
22,000
VAT 1,540
23,540
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป