ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4075
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
2
21/2215
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/1702
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/8013
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
6
21/2937
12
-
12
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
7
21/3354
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
8
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/7209
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
21/3507
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
24/4075/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
24/4524/3
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
16
21/7213/1
Promotion
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
17
21/3370/1
Promotion
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
18
21/8418
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป