ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4082/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
21/2193
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/1832
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/8003
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
7
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/5058
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
10
21/2127
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
24/4075/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
21/2762/1
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป