ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4027
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
2
21/1170
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/1369
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
4
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
5
21/3101/4
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
6
21/3510
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป