ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4043
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2809
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1669
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/17013
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/8312
-
12
-
12
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
8
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
21/5033
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป