100 ประเด็น 100 ปัญหา แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้องระมัดระวัง

รหัสหลักสูตร : 21/2271

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. มาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

2. ลำดับเลขมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่

3. มาตรฐานการบัญชีที่ยกเว้นสำหรับกิจการทั่วไป

4. วัตถุประสงค์ที่สำคัญของแม่บทการบัญชี

5. มีแม่บทการบัญชีคืออะไร และเป็นมาตรฐานการบัญชีหรือไม่

6. ในการบันทึกบัญชีและการับรู้รายการทางบัญชีจะต้องอยู่ภายใต้ข้อสมมุติใดบ้าง

7. การจัดทำบัญชีและงบการเงินจะใช้เกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์เงินสดมีหลักเกณฑ์อย่างไร

8. อย่างไรจึงจะถือว่างบการเงินมีลักษณะเชิงคุณภาพ

9. งบการเงินจะเชื่อถือได้นั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไร

10. การจัดทำงบการเงินเน้นเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบมีหลักเกณฑ์อย่างไร

11. ประเภทของรายการทางบัญชีตามองค์ประกอบของงบการเงินมีอะไรบ้าง

12. การวัดมูลค่าและเกณฑ์ในการใช้วัดมูลค่าเพื่อรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน

13. อย่างไรถือเป็นสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2

14. ปัญหาในการจัดทำบัญชีสินค้าและการบันทึกบัญชี

15. ความแตกต่างการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวด

16. การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือมีกี่วิธี กิจการมีหลักเกณฑ์เลือกวัดมูลค่าอย่างไร

17. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือประกอบด้วยอะไรบ้าง

18. การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยวิธีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นอย่างไร

19. เมือใดกิจการรับรู้สินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย

20. ปัญหาในการตีราคาสินค้าคงเหลือ และผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี

21. หลักเกณฑ์ในการพิจรณาว่ากิจการมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอย่างไร

22. การรับรู้รายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์จะต้องเข้าเงื่อนไขใดบ้าง

23. องค์ประกอบของต้นทุนที่ดินอาคารและอุปกรณ์

24. ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้จะถือเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือไม่

การวัดมูลค่าของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

25. การวัดมูลค่าของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

26. การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการมีกี่วิธี

27. ความแตกต่างของราคาทุนกับราคายุติธรรม

28. หลักเกณฑ์ในการตีราคาใหม่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์

29. มีกรณีใดบ้างที่กิจการจะต้องโอนส่วนเกินทุนไปยังกำไรสะสม

30. ตัวอย่างการบันทึกบัญชี การตีราคาสินทรัพย์ใหม่

31. การแลกเปลี่ยนสินทรพัย์จะใช้ราคาใดบันทึกบัญชี

32. ปัญหาการบันทึกบัญชี การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

33. ข้อห้ามที่สำคัญในการตีราคาทรัพย์สิน

34. ในการตีราคาทรัพย์สินต่ำลงจะมีผลในการบันทึกบัญชีอย่างไร

35. ปัญหาการบันทึกบัญชีแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คล้ายคลึงกัน

36. ปัญหาการบันทึกบัญชีและเปลี่ยนสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน

37. กิจการจะต้องมีการทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่

38. การเลือกวิธีการหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์มีหลักเกณฑ์อย่างไร

39. การรับรู้ค่าเสื่อมราคามีหลักเกณฑ์อย่างไร

40. อะไหล่ของเครื่องจักรที่ซื้อมาสำรองไว้เพื่อเปลี่ยนจะบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

41. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานหรือหยุดใช้งานจะตัดค่าเสื่อมราคาหรือไม่

42. กิจการจะตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อใด

43. สินทรัพย์ชำรุดเสียหายจะตัดออกจากบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้เมื่อใด

44. การสิ้นสุดการคิดค่าเสื่อมราคาจะเกิดขึ้นเมื่อใด

45. กิจการจะต้องพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์หรือไม่ เมื่อใด

46. การแสดงมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีกี่วิธี

47. ซอฟท์แวร์ที่ติดมากับคอมพิวเตอร์จะบันทึกบัญชีแยกหรือรวมกัน

48. เมื่อไหร่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคราสินทรัพย์

49. กิจการซื้อที่ดินพร้อมอาคารรวมกันจะใช้ราคาอะไรในการบันทึกบัญชี

50. ความหมายของรายได้

51. การรับรู้รายได้ แนวปฏิบัติที่สำคัญ

52. การวัดมูลค่าของรายได้จะใช้ราคาอะไร

53. รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้ต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง

54. กิจการขายสินค้าจะไม่รับรู้รายได้ในกรณีใดบ้าง

55. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะรับรู้อย่างไรตามหลักเกณฑ์ใหม่

56. การขายสินค้าที่มีเงื่อนไข เช่น ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าได้จะรับรู้เมื่อใด

57. กิจการฝากขายสินค้าจะรับรู้รายได้อย่างไร

58. การขายสินค้าที่ตกลงชำระเงินต่อเมื่อส่งมอบสินค้ารับรู้รายได้เมื่อใด

59. การขายสินค้าโดยการผ่อนชำระมีหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้อย่างไร

60. ค่าสมาชิกค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้อย่างไร

61. การรับรู้รายได้ของกิจการให้บริการ

62. ธุรกิจให้บริการประเภทใดที่รับรู้รายได้โดยวิธีขั้นความสำเร็จของงาน

63. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะรับรู้รายได้อย่างไรบ้าง

64. มีวิธีอะไรบ้างในการวัดขั้นความสำเร็จของงานของธุรกิจให้บริการ

65. การให้บริการติดตั้งรับรู้รายได้อย่างไร

66. กิจการให้บริการค่านายหน้าตัวแทน เช่น นายหน้าขายสินค้านายหน้าค่าโฆษนานายหน้าค่าประกันภัยจะรับรู้รายได้อย่างไร

67. รายได้ค่าบริการสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงสมาชิก จะรับรู้รายได้อย่างไร

68. หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายได้อื่น

69. รายได้เงินปันผล จะรับรู้ได้อย่างไร และเงื่อนไขที่สำคัญ

70. รายได้ค่าดอกเบี้ย รายได้ค่าสิทธิ มีหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้อะไรบ้าง

71. ลูกหนี้ประเภทใดบ้าง ที่จะนำมาตัดจำหน่ายหนี้สูญ

72. วิธีบันทึกบัญชีในการตัดจำหน่ายหนี้สูญมีกี่วิธี

73. ข้อดีและข้อเสียในการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

74. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีหลักเกณฑ์อย่างไร

75. หลักเกณฑ์การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการบัญชี

76. การบันทึกบัญชี ประมาณงานหนี้สงสัยจะสูญ

77. กิจการจะตัดรายการลูกหนี้ออกจากบัญชีในกรณีใดบ้าง

78. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีในการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

79. แนวปฏิบัติและการบันทึกบัญชีในกรณีหนี้สูญได้รับคืน

80. ต้นทุนการกู้ยืม ความหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญ

81. ส่วนประกอบของต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วยอะไรบ้าง

82. ต้นทุนการกู้ยืมมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะถือเป็นค่าใช้จ่าย

83. ต้นทุนการกู้ยืมมีหลักเกณฑ์อย่างไร ที่จะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

84. แนวปฏิบัติของต้นทุนการกู้ยืม

85. ปัญหาการคำนวนต้นทุนการกู้ยืมในการจัดหาสินทรัพย์

86. เมื่อไหร่จะถือเป็นสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

87. การจัดทำและนำเสนองบการเงินรูปแบบใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี

88. ประเภทและรูปแบบงบการเงินใหม่

89. การจัดทำงบการเงินจะต้องพิจารณาข้อสมมุติฐานอะไรบ้าง

90. ข้อมูลที่ต้องมีในงบการเงินและข้อจำกัดในการจัดทำงบการเงิน

91. ความหมายเงินสด และรายการเที่ยบเท่าเงินสด

92. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำงบกระแสเงินสด

93. การจัดทำงบกระแสเงินสดและประเภทของรายการในงบกระแสเงินสด

94. ปัญหาในการจัดทำงบกระแสเงินสด วิธีทางตรงและวิธีทางอ้อม

95. ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายจะถือเป็นกิจกรรมใดในงบกระแสเงินสด

96. เงินปันผลรับและเงินปันผลจ่ายจะถือเป็นกิจกรรมใดในงบกระแสเงินสด

97. นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

98. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีมีอย่างไรบ้าง แนวปฏิบัติที่สำคัญ

99. ข้อผิดพลาดที่สำคัญจะปรับปรุงในรอบระยะบัญชีใด

100. เตรียมรับมือมาตรฐานการบัญชีที่จะนำออกมาใช้ใหม่มีอะไรบ้าง

101. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.มนตรี ช่วยชู

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba