เจาะลึกภาษีอากร มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากรในยุคดิจิทัล (นับชั่วโมง TA ได้ 12.30 ชม.)

รหัสหลักสูตร : 21/8207

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกภาษีอากร มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีสำหรับผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรในยุคดิจิทัล (นับชั่วโมง TA ได้ 12.30 ชม.)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 1.30 ชม.อื่นๆ 10.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 1.30 ชม.อื่นๆ 10.30 ชม.


วิทยากร อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต และอาจารย์รุ่งทิพย์  ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

ประเด็นบัญชีและการสอบบัญชีที่สำคัญ
1. มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีที่ผุ้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทราบ 
1.1 การจัดทำกระดาษทำการและการเก็บรักษา
2. สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำคัญสำหรับกิจการ
3. คู่มือปฏิบัติงานของผุ้สอบบัญชีภาษีอากร
4. ประเด็นความผิดที่มักพบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายใหม่
2. การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. Update กฎหมายใหม่
2. กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ฐานในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. การออกใบกำกับภาษีด้วยระบบ e-Tax Invoice

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์และกฎหมายระเบียบข้อบังคับอื่นๆ
1. วิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
2. การยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
1.30 10.3 1.30 0 0 10.3

วิทยากร

อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba