Updateภาษีพนักงาน2561 ผลกระทบทางภาษีของนายจ้างและลูกจ้าง (จ.เชียงใหม่)

รหัสหลักสูตร : 21/1279/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpdateภาษีพนักงาน2561 ผลกระทบทางภาษีของนายจ้างและลูกจ้าง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• หลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงรายจ่ายค่าจ้างรายวันได้ 1.15 เท่า
• ค่าจ้างรายวันที่สรรพากรให้ลงรายจ่ายได้เพิ่ม 1.15 เท่า รวมค่า OT, ค่าเบี้ยเลี้ยงด้วยหรือไม่
• บริษัท/ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สามารถลงรายจ่ายได้เพิ่ม 1.15 เท่า มีเงื่อนไขอย่างไร
• Update!! นโยบายภาษีปี 2561 สิทธิประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด
• สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นแบบภ.ง.ด.90, 91 ของพนักงาน ลูกจ้าง
• การคำนวณภาษีของพนักงาน ลูกจ้างทั้งไทยและต่างชาติ
• Case studies กรณีระงับการจ้างชั่วคราวจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร
• การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ผลกระทบการคำนวณภาษี
• วิธีการคำนวณภาษีกรณีจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การเสียภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างคนไทยกับลูกจ้างชาวต่างชาติ
- ข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีกรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยทั้ง Non-Resident Foreigner
และ Resident Foreigner และการส่งพนักงานไปทำงานที่ต่างประเทศ
- เงินได้ที่ต้องเสียภาษี
- เงินได้ที่ได้รับยกเว้น
2. การคำนวณภาษีของลูกจ้างคนไทยกับลูกจ้างชาวต่างชาติ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- Update สิทธิการหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนต่างๆ การใช้สิทธิลดหย่อนคู่สมรส บุตร บิดา มารดาที่
ใช้ในปี 2561
3. สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91 ของพนักงาน
4. Update ล.ย.01 (แบบแจ้งการหักลดหย่อน)
5. การคำนวณภาษีของลูกจ้างคนไทย กับลูกจ้างชาวต่างชาติ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
6. ประเด็นสวัสดิการที่ต้องระวังในการคำนวณภาษีพนักงาน ลูกจ้าง และการลงรายจ่ายของกิจการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเบี้ยประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
- ค่าวิชาชีพ / ค่าครองชีพ - รถประจำตำแหน่ง / ค่าน้ำมัน / ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน
- ของขวัญ ของรางวัลจากการจัดงานปีใหม่ให้พนักงาน - พาพนักงานไปเที่ยวประจำปี / สัมมนา
- ส่งพนักงานไปศึกษาต่อ - ให้พนักงานทานอาหารและเครื่องดื่มฟรี
- บ้านที่นายจ้างให้ลูกจ้างอยู่โดยไม่เสียค่าเช่า / เก็บค่าเช่าในราคาประหยัด / เช่าบ้านให้อยู่ฟรี
- จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานเล่น / ทำห้องออกกำลังการให้พนักงาน
7. ประเด็นภาษีที่กิจการต้องระวัง
- ขายสินค้าให้พนักงานราคาถูกบริษัทจะถูกประเมินรายได้หรือไม่
- ให้พนักงานกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
- ค่านายหน้าที่ให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอก ต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- เช่ารถจากพนักงาน เพื่อใช้ในกิจการลงเป็นรายจ่ายค่าเช่า หรือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานและ
ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายลูกจ้างอัตรา 5 % หรืออัตราก้าวหน้า
- จ่ายค่าทำ Work Permit ให้พนักงานชาวต่างชาติลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- ก่อสร้างบ้านพักหรืออาคารที่อยู่อาศัยให้พนักงานพักฟรีภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่
- กรณีค่าไฟฟ้า ค่าประปา ที่บริษัทไม่ได้เรียกเก็บกับพนักงานบริษัทต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่
- ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัวของพนักงานที่นำมาใช้ในกิจการจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
- จัดงานวันเกิดให้พนักงานถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่ และบริษัทจะลงรายจ่ายอย่างไร
8. ปัญหาภาษีที่เกี่ยวกับผู้รับจ้างที่เป็น Outsource, Part Time
- จ้างพนักงาน Part Time คำนวณภาษีเช่นเดียวกับพนักงานประจำหรือไม่
- กรณีจ้าง Outsource ต้องคำนวณหักภาษีอย่างไร - การคำนวณภาษีกรณีออกภาษีแทนพนักงาน
- สวัสดิการต่างๆที่ให้กับลูกจ้าง Outsource จะหักภาษี ณ ที่จ่ายใคร ระหว่างลูกจ้างกับบริษัทที่จัดหาลูกจ้าง Outsource
9. การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิ่มเติม แก้ไขสวัสดิการพนักงานทำได้หรือไม่ มีผลทางภาษีอย่างไร
10. การคำนวณภาษีกรณีจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
- กรณีพนักงานออกจากงานระหว่างปีจะคำนวณภาษีอย่างไร
- กรณีจ่ายเงินบำเหน็จให้กับลูกจ้างที่เกษียณอายุแล้วแต่บริษัทจ้างให้ทำงานต่อ เงินบำเหน็จดังกล่าวจะ
แยกเสียภาษีได้หรือไม่
- กรณีพนักงานได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคนละปีกับที่ออกจากงานจะคำนวณหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- กรณีเลิกจ้างแต่ให้พนักงานเซ็นใบลาออกทำได้หรือไม่ และมีผลทางภาษีอย่างไร
11. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้พนักงาน, ลูกจ้าง, Outsource, Part Time
12. การปรับปรุงภาษีตอนสิ้นปี กรณีหัก ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำได้หรือไม่
13. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงานกรณีที่ได้รับเงินอื่นๆ เพิ่ม
14. วิธีการตรวจสอบของสรรพากรกรณีนำส่งภาษีไม่ถูกต้อง
- การตรวจสอบบริษัท
- การตรวจสอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/ ภ.ง.ด.91 - บทกำหนดโทษ
15. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
132 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba