เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7201

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,955 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,025 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

หัวข้อสัมมนา


รศ.สุขุม นวลสกุล

1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)
2.
หัวใจสําคัญ?ของผู้นําในการบริหารปกครองทีมงาน
3. บทบาทหลักของการเป็นผู้นํา(The Core roles of leadership)
4. คุณลักษณะของผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพ
5. ภาวะผู้นําและแนวทางการบริหารท่ีสอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กร

อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ

1. ผู้นํากับทีมการเปลี่ยนแปลงคิดใหม่ทําใหม (Charismatic Leadership : Need we change/ Attitude Changes)
2. การสร้างพลังมหัศจรรย์ของทีมงาน ด้วยความคิดเชิงบวก (Miracle of Team by Positive Thinking)
3. ลักษณะพิเศษของผู้นําทีมและผู้ตาม เพือการปรับสมดุลของทีมงาน (Characteristics of Modern Team Effectiveness)
4. อุปสรรคของทีมกับการบริหารความขัดแย้ง (Obstacle of Team Building and Conflict Management)
5. การเสริมสร้างระบบงานและการทํางานเป็นทีม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร
- บทบาทของบุคคลต่างๆ ในองค์กร
- พฤติกรรมของคนภายในทีม
- แนวทางในการสร้างระบบการทํางานเป็นทีม

 

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล

1. ความผิดพลาดที่เกิดจากการสือสาร จะแก้ไขอย่างไร และด้วยวิธีใด
2. ความหมายและความสําคัญของการสอนงาน 
- เมือไหร่จึงจะมีสอนงานงาน
- คําถามพื้นฐานที่ผู้สอนงานต้องเข้าใจ
3. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน
- ครูและโค๊ชแตกต่างกันอย่างไร
4. ทักษะสําคัญในการสอนงานที่ได้ผล
5. ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการสอนงาน
- กฎแห่งการเรียนรู้
- ลําดับขั้นตอนปฏิกิริยาในการเรียนรู้
- แนวทางในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน
- รูปแบบในการสอนงาน
6. เทคนิคการสอนงานให้ผู้ถูกสอนเข้าใจ
- 9 ข้ันตอนของการเข้าสู่ระบบทางการสอน
- ปัจจัยผู้เรียน 7 ข้อ ที่ผู้สอนท่ีดีควรวิเคราะห์

 

ดร.กชกร ชํานาญกิตติชัย

1. บทบาทหัวหน้างานในการจัดการ
- การวางแผนงาน
- หลักเกณฑ์และกระบวนการในการวางแผน
- การจัดรูปแบบและรายละเอียดของงาน
- การมอบหมายงาน
2. การกําหนดแผนการทํางาน(Planning)
- ขั้นตอนในการกําหนดแผนการทํางาน (Step)
- กระบวนการในการทําแผนการทํางาน (Process)
-
ระยะเวลาในการทําแผนการทํางาน (Time)
- วิเคราะห์และการปรับปรุงการทํางาน (Analysis & Improvement)
3. 5S เงือนไขแห่งความสําเร็จ
4. Planning Model

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba