การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหาร HR (HR Strategy)

รหัสหลักสูตร : 21/7127

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหาร HR (HR Strategy)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


พิเศษอบรมหลักสูตรนี้ 2 ท่าน ลด 500 บาท

วางแผนงาน HR อย่างมีกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและการบริหาร HR อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับเปลี่ยน มุมมอง ในการบริหารจัดการ HR จาก HR ADMIN สู่มุมมองใหม่ในการบริหาร HR ด้วย HR Strategy
✍ Implementing HR Strategy เปิดแนวคิด เทคนิค กระบวนการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ภาคปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามทิศทางที่องค์กรต้องการ 
หลักการกำหนดเป้าหมาย กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) งาน HR
✍ การจัดทำแผนงบประมาณ (Budget) อย่างเป็นระบบ และเทคนิคการควบคุม-ประเมินแผนงาน

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้เรียนรู้ ถึงหลักเกณฑ์กระบวนการ
และขั้นตอนการกำหนดจัดทำแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น ระบบ และสามารถปฏิบัติใช้จริงในการจัดแผนงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดย อาศัยหลักการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่
เป้าหมายที่สอดคล้องร่วมกัน ตลอดการนำเสนอขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ และการประเมินแผนงาน เพื่อควบคุม
การปรับปรุงพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับสถาณการณ์และผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 

วิทยากรโดย อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

หัวข้อสัมมนา

หัวข้อ 1: แนวคิดและหลักการ ในการจัดทําแผน กลยุทธ์
- แนวคิดและความสําคัญของแผนกลยุทธ์
- หลักการจัดทําแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร
- หลักการจัดทําแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
- องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมีอะไรบ้าง
- การกําหนดและการเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

หัวข้อ 2: แนวคิด และหลักการจัดทําแผนกลยุทธ์ HR
- เจาะลึก...เทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์ HR
- องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง
- การวิเคราะห์สถาณการณ์ก่อนจัดทําแผนกลยุทธ์ HR
- เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis และการวิเคราะห์ข้อมูล HR อื่นๆ
- กรณีศึกษา : กลยุทธ์ HR

หัวข้อ 3: การจัดทํา HR Strategy เชิงปฏิบัติ
- หลักเกณฑ์ในการกําหนดกลยุทธ์
- ตัวอย่างการจัดทํากลยุทธ์
- การจัดทํา Action Plan
- เทคนิคการควบคุมและประเมินแผนงาน

หัวข้อ 4: การจัดทํางบประมาณ HR
- แนวคิดและหลักการจัดทํางบประมาณ HR ท่ีมี ประสิทธิภาพ
- เทคนิคการแปลงงบประมาณอัตรากําลังคน เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน HR
- เทคนิคการคํานวนงบประมาณค่าใช้จ่ายใน หมวดต่างๆ
- ตัวอย่างการจัดทํางบประมาณ HR

Workshop : การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ HR Strategy
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba