เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนระบบการบริหารงาน HR

รหัสหลักสูตร : 21/7103

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนระบบการบริหารงาน HR

การปฏิบัติงานหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานไม่ แตกต่างจากเดิม ขณะที่เงินเดือนของพนักงานเพิ่มขึ้นทุกปี
ฝ่ายบริหารงาน HR มีระบบการบริหารจัดการงานที่ไม่ชัดเจนผู้ ปฏิบัติงานไม่เข้าใจบทบาทเกี่ยวกับงาน HR และงาน Admin
การพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่องและไม่มี ประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรเกิดความเสียหาย อย่างมหาศาล 7 Module ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการ HR
หัวข้อสัมมนา
Module 1
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
1.การดำเนินงานในสอดคล้องกับ Business Master Plan ของธุรกิจ
2.การจัดทำ SWOT Analysis ของฝ่ายงาน HR เพื่อวาง ตำแหน่งกลยุทธ์
3.การจัดทำโครงสร้างองค์กร Organization Structure
4.แบบลดขั้นตอนการบังคับบัญชาสั่งการ (Downsizing Organization)
Module 2
การวิเคราะห์งาน Job Analysis ขององค์กร และบัญชีแม่บทตำแหน่งงาน PML (Position Master List)
1.การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (Manpower Model Plan)
2.การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
3.การจัดทำใบกำหนดคุณสมบัติ (Job Specification)
4.การจัดทำใบมอบหมาย (Job Assignment)
5.การระบุดัชนีชี้วัดสำคัญของงาน(KPIs-Key Performance Indicators)
Module 3
การวางแผนการพัฒนาอาชีพ Career Path and Planning
1.ความหมายและความสำคัญของของเส้นทางในการ พัฒนาอาชีพ
2.การออกแบบเส้นทางในการพัฒนาอาชีพ
3.องค์ประกอบในการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
4. ความสำคัญของการพัฒนาอาชีพในการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์
Module 4
การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน Salary Structure
1.กระบวนการต่างๆ ในการนำมาบริหารโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือน
2.ขั้นตอนและวิธีในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน
3.การจัดทำระดับของงาน Job Level ให้สอดคล้องกับ Personal Level
Module 5
การจัดทำระบบการประเมินผลงาน PES (Performance Evaluation System) เพื่อนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ ของพนักงานในรูปแบบ EMS (Evaluation Management System)
1.รูปแบบ วิธีการ แนวปฏิบัติของ PES
2.การนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อประเมินศักยภาพพนักงานใน องค์การเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์องค์การ
3.การกำหนดวิถีทางไปสู ่การสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขัน (Competency Level) เพื่อพัฒนาไปสู่คนเก่งคนดี คนมีความสุข (Talent Management)
Module 6
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD Process
1.การจัดทำระบบงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ
2.การใช้ดัชนีชี้วัด KPIs ในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์
Module 7
การบริหารจัดการสมรรถนะในการทำงาน Competency Management
1.ความหมายของ Competency (Definition of Competency)
2.ความสัมพันธ์ระหว่าง Competency กับวิสัยทัศน์ภารกิจ และแผนกลยุทธ์ (Business Strategy Plan)
3.การกำหนดความสามารถหลักของส่วนงานต่างๆ (Functional Core Competency)
  • สรุปความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ การวางแผน สำหรับการ วางระบบงาน HR ให้สอดคล้องและสามารถนำไปปฏิบัติ ใช้ได้จริง
  • ถาม-ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้า สัมมนาและวิทยากร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba