การบริหารสัญญาเพื่อการวางแผนภาษีทั้งระบบ Contract Management for Tax Planning

รหัสหลักสูตร : 21/8019

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,700 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 12,840 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบริหารสัญญาเพื่อการวางแผนภาษีทั้งระบบ
Contract Management for Tax Planning


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• อากรแสตมป์
• การรับรู้รายได้และภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่กระทบต่อสัญญาแต่ละประเภท

วิทยากรโดย รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

หัวข้อสัมมนา

1. หลักทั่วไปในการทำสัญญา
2. สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาตามบัญชี สัญญาตามประมวลรัษฎากร
3. สัญญาแต่ละประเภทที่เกิดจกการประกอบธุรกิจ
• สัญญาจ้างแรงงาน           
• สัญญารับจ้าง
• สัญญาจ้างทำของ           
• สัญญาต่างตอบแทน
• สัญญาจ้างบริการ             
• สัญญาซื้อขาย/ซื้อขายพร้อมติดตั้ง
• สัญญาฝากขาย/ขายฝาก
• สัญญาเช่าทรัพย์สิน
• สัญญาเช่ากับบริการ
• สัญญาให้ใช้สิทธิ
• สัญญากิจการร่วมค้า
• สัญญาร่วมทำงาน
• สัญญาการออกภาษีแทน
4. ตัวอย่างสัญญาที่ช่วยในการประหยัดภาษีขององค์กร
5. ภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญา
• ภาษีนิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ธุรกิจเฉพาะ/อากรแสตมป์
6. การเลือกทำสัญญาเพื่อประหยัดภาษีและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
7. ข้อสัญญาแต่ละประเภทที่คู่กัน
• สัญญาร่วมค้ากับค้าร่วม
• สัญญาลูกจ้างกับรับจ้าง
• สัญญาให้เช่ากับให้ใช้บริการ
• สัญญาขายฝากกับฝากขาย
• สัญญาตัวแทนกับนายหน้า
8. Case Studies การวางแผนภาษีจากสัญญาแยกแต่ละธุรกิจ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สถานที่

Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba