Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2561 ปัญหาการใช้สิทธิทางภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด

รหัสหลักสูตร : 21/1291

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpdate ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2561
ปัญหาการใช้สิทธิทางภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• Update! การหักค่าลดหย่อน,ค่าใช้จ่ายอัตราภาษี่ปีภาษี 2560-2561
• พร้อมการคํานวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560
• การเปลี่ยนแปลงการหักลดหย่อนบุตร 60,000 บาท
• การหักลดหย่อนค่าฝากครรถ์, ค่าทําคลอด, เบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ
• หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีบริจาคให้วัด, สถานศึกษา


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ทางภาษีที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ผู้เสียภาษี ต้องทราบ

• อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• กรณีแยกยื่นของสามี-ภรรยา ยื่นอย่างไรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
• มนุษย์เงินเดือน ต้องมีรายได้เท่าไหร่จึงจะต้องยื่นแบบเสียภาษี
• ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วจะขอคืนภาษีได้อย่างไร

2. ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ตามมาตรา 40(1)-(8)เปรียบเทียบเงินได้ที่มักเข้าใจผิด
• ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(7)งานรับเหมา กับ 40(8) งานรับจ้าง
• ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(2) (6)และ (8) - เงินได้ตามมาตรา 40(1) และ 40(2) แตกต่างกันอย่างไร
• เงินที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้าง เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ รวมทั้งประโยชน์เพิ่มอื่นๆ ถือเป็นเงินได้ ประเภทใด

3. ประเด็นปัญหา เงินได้ที่ได้รับครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานมีวิธีการคิดอย่างไร วิธีไหนจะทำให้เสียภาษีน้อยที่สุด
• คำว่า “ค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนฯ” มีวิธีการคำนวณอย่างไร
• เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับยกเว้นภาษีมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
• การแยกคำนวณเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร
• การคำนวณเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานคำนวณอย่างไรไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม เพิ่มเติม

4. ประเด็นปัญหาทางภาษีกรณีลูกจ้างเป็นคนต่างชาติ และหลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อน
• การเสียภาษีของคนต่างชาติที่ได้รับเงินได้จากประเทศไทย ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยหรือไม่ถ้าไม่ได้เดินทางเข้ามาในไทย
หรือมาอยู่ในไทยไม่ถึง180 วัน
• กรณีคนต่างชาติทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้จากต่างประเทศ ต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่
• การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ของสามีภรรยา หรือบุตรของคนต่างชาติ

5. เจาะประเด็นวิธีการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ทั้ง 8 ประเภท เงินได้แบบไหน มีวิธีหักอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษี

6. รวมค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Update ใหม่สำหรับปีภาษี 2560
และนโยบายของปี 2560
• สิทธิลดหย่อนส่วนบุคคล
- การลดหย่อนส่วนตัว ลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนบุตร และลดหย่อนบุตรบุญธรรมแต่ละประเภทมีเงื่อนไขอย่างไร
• สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยกู้ยืม
- การกู้คนเดียว กู้ร่วม หรือกู้หลายคน ใช้สิทธิลดหย่อนอย่างไร
• สิทธิลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ของผู้มีเงินได้/คู่สมรส
• สิทธิลดหย่อนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
• สิทธิลดหย่อนสำหรับเบี้ยประกันชีวิต
• ประกันชีวิตแบบทั่วไป ประกันชีวิตแบบบำนาญ
- ข้อควรระวัง หากจ่ายเงินประกันคร่อมปีจะสามารถใช้สิทธิได้ในปีใด
• สิทธิลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและทุพพลภาพ
- อุปการะเลี้ยงดูคนพิการจริง ทำอย่างไรจึงจะได้รับสิทธิที่ลดหย่อน
• สิทธิลดหย่อนเงินสมทบ กบข. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สิทธิลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
- RMF คืออะไร มีกี่แบบ มีผลตอบแทนอย่างไร * การเตรียมตัวก่อนตัดสินใจลงทุน
- ลงทุนอย่างไรเพื่อให้ผิดพลาด
• สิทธิลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) Update ตามเงื่อนไขใหม่
- Update ตามกฎหมายใหม่ มีเงื่อนไขแบบใด * จะทำอย่างไรหากผิดเงื่อนไขการลงทุน LTF
- ความแตกต่างของ RMF & LTF
- RMF & LTF กับการประหยัดภาษีขาย RMF และ LTF ช่วงไหนดีเพื่อประหยัดภาษี
• สิทธิลดหย่อนเงินบริจาค บริจาคอย่างไรให้ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษี
- เงินบริจาคให้แก่สถานศึกษา
- บริจาคเพื่อการส่งเสริมการกีฬา
- หลักเกณฑ์และหลักฐานที่ใช้ในการลดหย่อนบริจาค

7. มีเงินได้สุทธิเท่าไร ถึงไม่ควรใช้เครดิตภาษีเงินปันผล

8. ประเด็นปัญหาทางภาษีเงินได้ของพนักงาน ลูกจ้าง ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด

• เคลียร์ประเด็น กรณีเงินได้ที่ได้รับครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน มีวิธีคิดอย่างไร วิธีไหนจะทำให้เสียภาษีน้อยที่สุด
• ประโยชน์เพิ่มใดบ้างที่ลูกจ้างจะต้องถือเป็นเงินได้ ประเด็นที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม
• Update หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีออกจากนายจ้างเดิม และเข้าทำงานใหม่กับนายจ้างใหม่
หรือทำงานต่อกับนายจ้างเดิม
• ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานเมื่อเริ่มทำงานกลางปี/ออกจากงานระหว่าง

9. Update! การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560
• อัตราภาษีใหม่ การหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
• เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำปรับปรุงใหม่ ที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

10. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
(ติดห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์) ถ.พญาไท
โทรศัพท์ :
02-216-3700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba