การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร (Project Management for Corporate Success) (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/5085

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร
(Project Management for Corporate Success)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


พิเศษอบรมหลักสูตรนี้ 2 ท่าน ลด 500 บาท

• ปรับมุมมองการบริหารโครงการจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
• เข้าใจลักษณะงานประเภทโครงการ ความสำคัญในการบริหารโครงการ ประโยชน์ที่จะได้จากการบริหารโครงการอย่างถูกต้อง
• เรียนรู้กระบวนการบริหารโครงการที่ถูกต้องตามหลักการที่สากลยอมรับ
• ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หรือวางแผนงานโครงการให้เป็น เพื่อส่งมอบโครงการได้ตรงตามเวลาและเป้าหมาย


วิทยากรโดย อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

หัวข้อสัมมนา

1. การบริหารโครงการคืออะไร? ทําไมจึงต้องบริหารงานโครงการ?

2. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

3. ประโยชน์ของการบริหารโครงการ (The Benefit of Project Management)

4. ความหมายของ Project และ Project Management

5. ประเภทของโครงการ

6. นิสัยที่คนทํางานบริหารโครงการพึงมี

7. ภาพรวมของการบริหารโครงการ (Project life cycle)

8. ขั้นตอนการบริหารโครงการ

8.1 กําหนดขอบเขตงาน / เป้าหมาย
- การตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการ (project objective)
- การบริหารขอบเขตงานของโครงการ (Project Scope Management)
- การกําหนดเป้าหมายของโครงการตามหลัก SMART
8.2 การร่างแผนการทํางานเพื่อดู Work flow
8.3 การลงรายละเอียดโครงการ
- การบริหารคนในโครงการ (Project Human Resource Management)
- การบริหารคนแบบ Matrix Management
- การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการ (Project Stakeholder and Strategy) และการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกัน
- การบริหารค่าใช้จ่ายของโครงการ (Project Cost Management)
- การประมาณการค่าใช้จ่ายและสำรองงบประมาณ
- การบริหารเวลาของโครงการ (Project Time Management) ด้วย Gantt chart
- การกำหนดแผนการทำงานด้วย Project Charter และ Work breakdown structure: WBS
- การบริหารการสื่อสาร (Project Communication Management)
- รู้เท่าทันจุดเสี่ยงที่ทำให้โครงการล้มเหลว (project fails) พร้อมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management)
- การบริหารคุณภาพของโครงการ (Project Quality Management)
8.4 การลงมือทําเพื่อเกิดผลตามแผน
- ทําอย่างไรเมื่อผลการทํางานไม่เป็นตามแผน
8.5 การส่งรายงานผลเป็นระยะ
- รูปแบบรายงานที่นิยมใช้ในการบริหารโครงการ (Time sheet / Expense report / Project status / Resource workload / Portfolio report)
8.6 การตรวจสอบผลงาน และแก้ไข ด้วยเทคนิค PDCA
8.7 การปิดโครงการ สิ่งที่ต้องทำเมื่อจบโครงการ และสรุป


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

คุณปรัชญา วงศ์วารี

สถานที่

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
สุขุมวิทซ.5

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba