เตรียมรับมือการตรวจสอบวิธีการออกใบกำกับภาษีและการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบของสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/1169

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเตรียมรับมือการตรวจสอบวิธีการออกใบกำกับภาษี
และการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบของสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• ด่วน! การตรวจสอบใบกํากับภาษีที่ผู้ประกอบการ ไม่เคยทราบมาก่อน
• ปรับหนัก ปรับจริง เริ่มแล้ว! กับการตรวจสอบรูปแบบใหม่ของสรรพา กรที่ผู้ประกอบการต้องระวังเป็นพิเศษ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

หัวข้อสัมมนา

1. ใหม่ล่าสุด! เตรียมรับมือการตรวจวิธีการออกใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากสรรพากร
ออกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ออกด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเอง ออกด้วย Microsoft word / Excel
• สิ่งที่สรรพากรจะตรวจสอบ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
• ถ้าระบบการออกใบกำกับภาษีสั่งปริ๊นได้มากกว่า 1 ครั้ง จะถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
• พนักงานปริ๊นใบกำกับภาษี 1 ครั้ง แล้วใช้ไม่ได้ หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ปริ๊นซ้ำได้หรือไม่
• ถ้าการปริ๊นใบกำกับภาษีเกิดผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร์มีการสั่งปริ๊นแต่ไม่ออก จึงกดสั่งปริ๊นใหม่ โดยออกมาเป็นเลขเดิม
ข้อมูลเดิมสามารถทำได้หรือไม่
จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ถ้าออกใบกำกับภาษีใบใหม่เป็นเลขใหม่ หากเลขกระโดด จะใช้ได้หรือไม่
• กรณีใบกำกับภาษีออกเป็นชุด การปริ๊นใบกำกับภาษีใหม่จะมีผลอย่างไรต่อเอกสารอื่นหรือไม่

2. ทำไม? สรรพากรไม่ให้ปริ๊นใบกำกับภาษีเลขเดิมหลายครั้ง
• การปริ๊นใบกำกับภาษีเป็นเลขเดิมมีผลกระทบต่อภาษีซื้อ
• ภาษีขายอย่างไร
• ใบกำกับภาษีผิดปริ๊นใหม่ก่อนส่งมอบ กับส่งมอบแล้วปริ๊น มีผลแตกต่างหรือไม่
• กรณีใบกำกับภาษีตัวจริง/ต้นฉบับ สูญหาย หากปริ๊นซ้ำทำได้หรือไม่ผลจะเป็นอย่างไร

3. เจาะวิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากรแบบที่ผู้ประกอบไม่เคยทราบมาก่อน

4. บทลงโทษของผู้ออกใบกำกับด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และผลเสียหากจากการที่ผู้รับบริการนำไปใช้ร้ายแรงแค่ไหนเพียงไร

5. การตรวจ EDP (Electronic data processing) การจัดทำข้อมูลหลักฐานด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้มข้นจากสรรพากร สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ

6. การตรวจระบบการทำงานของ Software ที่มีผลต่อการประมวลผลของการออกใบกำกับภาษีการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย สรรพากรมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

7. หากถูกสรรพากรเข้าตรวจระบบการออกใบกำกับภาษีหากไม่ถูกต้องจะมีวิธีการชี้แจงอย่างไร จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจริง

8. การตรวจรูปแบบของใบกำกับภาษีทั้งระบบ จากการตรวจปฏิบัติการจริงของสรรพากร

• ใบกำกับภาษีจากโรงพิมพ์
• ใบกำกับภาษีออกจากระบบคอมพิวเตอร์
• ใบกำกับภาษีออกเป็นชุด
• ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
• ใบลดหนี้
• ใบเพิ่มหนี้ใบเสร็จรับเงินที่ทางราชการออกให้
• ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต

9. การตรวจรายการในใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีแต่ละแบบต้องมีรายการอย่างไรถึงจะถูกต้อง พร้อมการนำเสนอมุมมองจากสรรพากรทั้งในฝั่งผู้ออกใบกำกับภาษีและฝั่งผู้รับใบกำกับภาษี
• เจาะประเด็นของรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรมักให้ความสำคัญ และตรวจสอบอย่างเข้มข้น รายการใด หากไม่ถูกต้อง/หรือไม่ครบถ้วนอนุโลมได้รายการใดอนุโลมไม่ได้
• คำตอบของใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและสถานประกอบการของผู้ซื้อจะเติมด้วยหมึก หรือประทับตรายางได้หรือไม่
• วิธีการจัดการกับใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบคาร์บอน หากระยะเวลาผ่านไปซีดจาง จะมีปัญหาหรือไม่ พร้อมคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบจริง

10. การตรวจสอบการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ VS การออกใบแทนใบกำกับภาษีประเด็นใดที่ต้องทราบและให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

11. ร้ายแรงที่สุด!!!กรณีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมจากสรรพากร
• อย่างไรเรียกว่าใบกำกับภาษีปลอม
• หากผู้รับไม่ทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมแล้วนำไปใช้จะมีความผิดหรือไม่
• สรรพากรจะมีวิธีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมได้อย่างไร
• ใบกำกับภาษีปลอมกับใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกต่างกันอย่างไร
• โทษของการออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอมร้ายแรงแค่ไหน แล้วใครต้องรับผิด

12. การตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ของสรรพากร สรรพากรจะตรวจอะไรบ้าง
• การตรวจสอบสิทธิในการออกใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้พร้อมประเด็นที่นักบัญชีมักเข้าใจผิดจากการออกใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้
• การตรวจสอบรายการในใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ของสรรพากรๆให้ความสำคัญรายการใดเป็นพิเศษ หากออกไม่ถูกต้อง หรือมีรายการไม่ครบถ้วน จะมีผลอย่างไรหรือไม่

13. Case Studiesจริงที่เกิดขึ้นจาก การตรวจสอบใบกำกับ ภาษีของสรรพากร พร้อมวิธีการแก้ไข

14. ใบกำกับภาษีที่ออกโดยหน่วยงานราชการจะถูกตรวจสอบด้วยหรือไม่

15. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba