นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ***เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3502

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กระบวนการจัดทําสัญญาทางธุรกิจ รูปแบบและประเภทของสัญญาธุรกิจ

  • สัญญาที่กฎหมายกําหนด “แบบ” ของสัญญา
  • สัญญาที่ต้องทําเป็นหนังสือ (สัญญาที่ต้องมี “หลักฐานเป็นหนังสือ”)

เงื่อนไขสําคัญในสัญญาทางธุรกิจ

  • การร่างสัญญา ส่วนสําคัญใดบ้างของสัญญา ที่ต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันความผิดพลาด
  • เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) / เงื่อนไขบังคับหลัง (Condition Subsequent)
  • ข้อสัญญาร่วมลงทุน / สัญญาหุ้นส่วนทางธุรกิจ / สัญญากิจการร่วมค้า

หัวข้อสัมมนา

1.กระบวนการจัดทำสัญญาทางธุรกิจ

• องค์ประกอบสำคัญของการจัดทำสัญญาทางธุรกิจ
• วันและสถานที่ในการจัดทำสัญญาเกี่ยวข้องอย่างไร?
• วัตถุประสงค์ของสัญญา มีความหมายว่าอย่างไร?
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารัมภบท เจตนารมณ์ในการทำสัญญา
• คำนิยาม คำจำกัดความของสัญญา
• ข้อตกลงทางการค้า (Commercial Term) ข้อกฎหมาย (Legal Term) ต่างๆ
• ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาธุรกิจ
• แผนภูมิ : หลักพื้นฐานของสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจและมองเห็นภาพรวม
• ภาษาที่ใช้เขียนในการจัดทำสัญญา กรณีทำสัญญากับคู่สัญญาต่างชาติ (ภาษาสัญญา, ภาษากฎหมาย, Technical Term, คำนิยามในสัญญา)
• เอกสารประกอบการทำสัญญา (เอกสารแนบ, พิสูจน์สถานภาพ, ภูมิลำเนา, ถิ่นที่อยู่)

2.รูปแบบและประเภทของสัญญาธุรกิจ

• สัญญาที่กฎหมายกำหนด “แบบ” ของสัญญา
• สัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือ (สัญญาที่ต้องมี “หลักฐานเป็นหนังสือ”)
• สัญญาที่ไม่ต้องทำหนังสือ 3. เงื่อนไขสำคัญในสัญญาทางธุรกิจ
• การร่างสัญญา ส่วนสำคัญใดบ้างของสัญญา ที่ต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันความผิดพลาด ̣
- ขอบเขตของสัญญา รายละเอียดของสินค้า
- ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Liquidate Damage)
- การไม่ปฏิบัติตามสัญญา การบอกกล่าวให้แก้ไขเยียวยา
- การเรียกคืน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายต่างๆ
- การเรียกร้องค่าเสียหาย
- การจำกัดความรับผิดในสัญญา/เหตุสุดวิสัย
• เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) / เงื่อนไขบังคับหลัง (Condition Subsequent)
• ข้อสัญญาที่ไม่คุ้นเคย
• ข้อสัญญาร่วมลงทุน / สัญญาหุ้นส่วนทางธุรกิจ / สัญญากิจการร่วมค้า
• ตราสาร/สัญญาทางธุรกิจที่ต้องเสียอากรแสตมป์
• สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement)
• ภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในสัญญาทางธุรกิจ
• การบอกเลิกสัญญา / ผลของการเลิกสัญญา

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 รอ 0 0 0 รอ

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba