เจาะลึก 59 Case Study การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 23/4010/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


เจาะลึก 59 Case study การบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

เรียนรู้ประเด็นปัญหาการปิดบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และเข้าใจง่ายสำหรับนักบัญชี และผู้ทำบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1.  วิธีการบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้ค่าหุ้น มูลค่าในการเรียกเก็บมูลค่าหุ้นครั้งแรก และจะขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีได้หรือไม่
2.  การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง หมายถึงอะไร และมีวิธีการรับรู้อย่างไร
3.  เอกสารเรียกเก็บเงินชำรุดเสียหาย สูญหายกิจการจะแก้ไขโดยการตัดหนี้สูญได้หรือไม่
4.  ลูกหนี้การค้าเป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นเวลานานมากในทางบัญชีตัดเป็นหนี้สูญได้ หรือไม่และประมวลรัษฎากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร
5.  กิจการมีเงินลงทุน ทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายกิจการจะต้องมีการปรับปรุงเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่อย่างไร
6.  การเปิดเผยงบการเงินกรณีมีผลขาดทุน หรือมีผลกำไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร
7.  กิจการจ่ายเช็คชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนปีปัจจุบัน แต่เจ้าหนี้การค้ายังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน กิจการต้องปรับปรุงบัญชี เงินฝากธนาคารหรือไม่ อย่างไร
8.  การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ (Business Combination) เป็นการซื้อกิจการกรณีโอนกิจการ (Merger) และ กรณีควบรวมกิจการ (Consolidation) มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
9.  กิจการได้กู้เงินนอกระบบมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพราะไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7 เท่าของอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด กิจการสามารถนำเงินกู้และดอกเบี้ยนอกระบบมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่
10.  กิจการขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศเป็นเงินเชื่อ บันทึกบัญชีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการและต่อมาได้รับ การชำระหนี้ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างกัน ดังนั้น ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวถือเป็นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาได้หรือไม่ หากไม่ได้ควรถือเป็นอะไร
11.  การปรับโครงสร้างหนี้กรณีลูกหนี้โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้ตั๋วเงินทั้งจำนวนให้แก่เจ้าหนี้  เจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
12.  การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา มีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีอย่างไร
13.  กิจการได้บันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ภายหลังที่มีข้อบ่งชี้รายการขาดทุนดังกล่าวได้หมดไปหรือลดลง กิจการจะสามารถกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าได้หรือไม่ อย่างไร
14.  หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะทำให้เชื่อว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า กิจการจะสามารถหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานสำหรับราคาขายสุทธิของสินทรัพย์จากแหล่งใดบ้าง
15.  กิจการจะต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกๆปีหรือไม่ อย่างไร
16.  การจัดทำบัญชีสินค้าจะต้องจัดทำลักษณะใดจึงจะถูกต้องและเป็นไปตาม พ.ร.บ.การบัญชี
17.  กิจการสินค้าจาก
ต่างประเทศและนำเข้าสินค้ามาทางเรือ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
18.  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจะรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่
19.  การบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้รายได้จากการฝากขาย
20.  การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น – ลดลงจะบันทึกบัญชีอย่างไร
21.  ขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระและให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสินค้าใหม่ หรือให้เป็นส่วนลดจะบันทึกบัญชีอย่างไร
22.  ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานไปตรวจสอบสินค้าทั้งในและต่างประเทศจะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของสินค้าหรือไม่
23.  การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา โดยการนำมาหักออกจากบัญชีสินทรพัย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลักการบัญชีหรือไม่ อย่างไร
24.  ทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาของอาคารหรือไม่อย่างไร
25.  ทำสัญญาเช่าอาคารปีต่อปี ค่าซ่อมแซม ตกแต่งอาคารเช่า จะลงบัญชีอย่างไร
26.  การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรและวิธีการบันทึกบัญชี
27.  ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ โดยได้รถยนต์มาจากการเช่าซื้อ ณ วันที่เช่าซื้อถือว่ากิจการเป็น เจ้าของสินทรัพย์แล้วหรือไม่และกิจการจะต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์อย่างไร
28.  นิติบุคคลดำเนินธุรกิจทางการเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ ต้นพันธุ์ ต้นกล้า ต้องตัดค่าเสื่อมหรือไม่ อย่างไร
29.  กู้ยืมเงินกรรมการโดยไม่เสียดอกเบี้ย จะบันทึกบัญชีอย่างไร
30.  ทำเอกสารประกอบการลงบัญชีของเดือนธันวาคมสูญหาย แต่สามารถขอให้ร้านค้าออกเอกสารให้ใหม่ได้ดังนั้นจะต้อง แจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือไม่ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
31.  กรณีกิจการได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฏหมายจากร้านค้า กิจการจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการลงบัญชีได้หรือไม่ อย่างไร
32.  การเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร แต่ผู้บริหารนำเงินไปใช้ส่วนตัว จะนำดอกเบี้ยบันทึกบัญชีได้หรือไม่
33.  สินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรก หรือวันที่ได้มาไม่ได้ จะทำอย่างไร หากต้องการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ของกิจการ
34.  ในกรณีสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี จะต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไรมีผลกระทบทางภาษีอย่างไร
35.  ในกรณีที่บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือตามบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้ว ซึ่งเกิดจากการทำบัญชีผิดพลาดของปีก่อนปีปัจจุบัน ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร และมีผลกระทบต่อภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
36.  กิจการให้เช่าซื้อรถยนต์นั่ง โดยจ่ายค่าเช่าซื้อเดือนละ 36,000 บาท เป็นมูลค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อสิ้นสุดสัญญากิจการต้องจ่ายเงินซื้อรถยนต์ดังกล่าวในราคาเท่ากับราคาตลาด รถยนต์ดังกล่าวจะบันทึกบัญชีอย่างไร และเมื่อสิ้นสุดสัญญากิจการจะบันทึกบัญชีอย่างไร
37.  กรณีที่ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดชำรุดหรือเสียหาย บริษัทจะตัดบัญชีทรัพย์สินอย่างไร
38.  บริษัทมีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการแต่ไม่ได้คิดดอกเบี้ย ในปี 2555 ถูกทางสรรพากรประเมินภาษีจากดอกเบี้ยจะถือเป็นความผิดพลาดที่สำคัญหรือไม่ บริษัทต้องรับรู้รายการที่เกิดขึ้นอย่างไร
39.  บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน จะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
40.  เงินเพิ่มค่าอากรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการอุธรณ์ จะบันทึกบัญชีอย่างไร
41.  เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารมาแต่ไม่ได้นำมาบันทึกบัญชี และนำมาใช้ส่วนตัวโดยไม่มีรายละเอียดว่านำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง อยากทราบว่ารายการนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ และจะปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องอย่างไร
42.  ประกอบกิจการเกี่ยวกับสปา และมีการขายอาหารด้วยในการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารอยากทราบว่าจะลงบัญชีอย่างไร และใช้ชื่อบัญชีอย่างไรรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการให้บริการในส่วนจของสปาด้วยหรือไม่
43.  กิจการมีการเช่าช่วงที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์ไม่หมุ่นเวียนและมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี และควรบันทึกหรือปรับปรุงบัญชีอย่างไร
44.  การบันทึกบัญชีสินค้าที่ซื้อมาเพื่อส่งเสริมการขาย
45.  หนี้สินที่สามารถประมาณค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และเมื่อไหร่ ควรทำอย่างไรควรจะบันทึกบัญชีหรือไม่ หรือควรจะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบอย่างไร
46.  กรณีสินค้าล้าสมัย และวัตถุดิบไม่เคลื่อนไหวนานกว่า 1 ปีจะบันทึกบัญชีอย่างไร
47.  กิจการไม่ได้บันทึกบัญชีเงินกู้ยืมธนาคารไว้ในงบการเงินปีก่อนปีปัจจุบัน แต่พบข้อเท็จจริงดังกล่าวในปีปัจจุบัน จะต้องปรับปรุงบัญชีหรือไม่ และมีผลกระทบต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
48.  ยืมรถกรรมการ , พนักงานมาใช้ในกิจการ ค่าใช้จ่ายจะบันทึกบัญชีอย่างไร
49.  ซื้อรถมาในนามบุคคล ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้จัดตั้งบริษัท และนำรถดังกล่าวมาใช้ในงานของบริษัท ในกรณีนี้ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร 
50.  กิจกรรมรับจ้างผลิตตามคำสั่งลูกค้า โดยกิจการซื้อวัตถุดิบแต่ไปจ้างผลิตต่อไม่มีการเก็บสต๊อกสินค้า รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นจะบันทึกบัญชี
51.  ซื้อสินค้ามาเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายทางอินเตอร์เน็ท โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน แต่มีใบ Pay-in ชำระค่าสินค้า จะบันทึกบัญชีอย่างไรและเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่
52.  ได้รับใบแจ้งหนี้ข้ามปี แต่ไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจะบันทึกบัญชีอย่างไร
53.  กรณีจ้างผู้รับเหมา แล้วมีการหักเงินค่าผลงาน 5 % ทางด้านผู้จ่ายจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
54.  เช่าตู้คอนเทนเนอร์อยู่แทนอาคารเก่าในช่วงที่กำลังก่อสร้างอาคารใหม่ ค่าเช่าตู้อคนเทรนเนอร์ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้หรือไม่
55.  การซื้ออาคารพร้อมที่ดิน จะคำนวณมูลค่าอาคารและที่ดินอย่างไร
56.  กรณีกิจการส่งออก มีลูกค้าบางรายจะโอนเงินเป็นค่าสินค้ามาก่อนและทยอยให้บริษัทส่งมอบสินค้าให้กิจการต้องรับรู้รายได้เมื่อไหร่
57.  การสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน และอยู่อาศัยด้วยจะบันทึกบัญชีอย่างไร
58.  การนำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลจะบันทึกบัญชีอย่างไร
59.  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป