หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1241

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,959 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,708 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ

หัวข้อสัมมนา

1) หลักเกณฑ์การหักภาษีณ ที่จ่าย ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ
2)  ผู้มีหน้าที่หักภาษีณ ที่จ่าย
3) การซื้อ-ขายสินค้า กรณีใดที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย
4) จ่ายเงินได้ให้คนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน แต่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ต้องทําอย่างไร
5) ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 มีอะไรบ้าง
6) ข้อควรระวังเกี่ยวกับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%, 2%, 3%, 5%, 10% หักผิดจะมีผลอย่างไร

7) การให้ “บริการ” ที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
8) การจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายอย่างไร (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59)
9) ธุรกิจ “ขนส่ง” เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ชิปปิ้ง ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราเท่าใด
10)การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด
11)กรณีจ่ายค่าเช่าอาคาร เงินช่วยค่าก่อสร้าง ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าส่วนกลางต้องหักภาษีอย่างไร
12)การหักภาษีณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันภัย หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยทั้งที่มีส่วนลดและไม่มีส่วนลด
13)การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคาร หรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นการจ่ายเงินปันผลและการออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่าย
14)การจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร บริการอื่นๆ ของโรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์, เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์, หอพัก
15)ร้านอาหารที่รับจัดงานนอกสถานที่ ภัตตาคาร ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่
16)จํานวนเงินที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย 500 บาท หรือ 1,000 บาทกรณีจ่ายให้รัฐบาลกับจ่ายให้บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นฐานในการหักภาษีต่างกันหรือไม่อย่างไร
17)การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมสินค้า 
18)การเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยนกระทบต่อภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
19)ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชีจะนําเครดิตในรอบบัญชีใด
20) กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน จะคํานวณภาษีอย่างไรและจะออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่่จ่ายอย่างไร
21)หักภาษีณ ที่จ่ายนําส่งแล้ว แต่มีการยกเลิกสัญญาไม่มีการให้บริการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะทําอย่างไร
22)ถ้าหักผิดฝา ผิดตัวจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
23)บทลงโทษของผู้จ่ายที่ไม่ยอมหัก และผู้มีเงินได้ ที่ไม่ยอมให้หัก
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
สุขุมวิทซ.5

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba