6 ปัญหาภาษีตามประมวลรัษฎากรสำหรับผู้ทำบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4524/7

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- Update หลักเกณฑ์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

- รายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องคำนวณกำไรสุทธิ 

- รายจ่ายต้องห้ามที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- การปรับปรุงกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

- เงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ปัญหาการยื่นแบบและการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายเกินหรือหักขาดจำนวน ทำอย่างไร

- ประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายในกรณีต่างๆ ที่มักพบว่าหัก และนำส่งผิดพลาด

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ปัญหาของภาษีขายและภาษีซื้อ

- ปัญหาการออกและแก้ไขใบกำกับภาษี ตามหลักเกณฑ์ใหม่

- ประเด็นที่ต้องระวังในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งเสริมการขาย

- การลงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามหลักเกณฑ์ใหม่

5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และไม่ต้องเสีย

- การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ อย่างไรเรียกว่าเยี่ยงธนาคาร

- การให้กู้ยืมเงินต้องคิดดอกเบี้ยหรือไม่ และหากไม่คิดจะมีความผิดหรือไม่

6. อากรแสตมป์

- หนังสือและตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์      

- การเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ธงชัย ยางงาม

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba