หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-tax Invoice)ใบรับ(e-Receipt)ใบกำกับภาษีใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้และใบรับพร้อมการจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย รุ่น5

รหัสหลักสูตร : 21/1173

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,959 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,708 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

หัวข้อสัมมนา

• ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)

1. รูปแบบของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
2. ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีแบบกระดาษ(Tax Invoice) และ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร
3. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ตามแบบ บ.อ.01
4. การแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ตามแบบ บ.อ.09
5. การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)ใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์(e-Receipt)ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- รายการที่ต้องระบุในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) แตกต่างจากใบกำกับภาษีแบบกระดาษ(Tax Invoice) หรือไม่
- ปัญหาออกใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว ผู้รับต้องเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์(e-Receipt)ภายหลังต้องทำอย่างไร
6. การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้า และผู้รับบริการ
- ปัญหาการตรวจสอบ ยืนยันการส่ง– การรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)
- กรณีออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์(e-Receipt) แล้วผู้รับสามารถเลือกรับแบบกระดาษได้หรือไม่
- การจัดเก็บต้นฉบับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) จะมีการจัดเก็บอย่างไร
- ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoiceแล้วไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับทันทีจะมีความผิดหรือไม่
7. การยกเลิกใบกำกับภาษี การแก้ไขใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)
- ข้อความที่ต้องระบุในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)
- หมายเลขลำดับของเอกสาร กับวันที่ไม่เรียงกันได้หรือไม่   - มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร
8. ข้อมูลที่ต้องจัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และนำส่งกรมสรรพากร
- ใบเพิ่มหนี้(Debit Note)  -   ใบลดหนี้(Credit Note)  -  ใบรับ(Receipt)
9. การส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ต้องส่งภายในวันที่เท่าไร มีวิธีการและเงื่อนไขอย่างไร
- จัดทำข้อมูลรูปแบบXML File  - PDF, Word ,Excel

• ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ(Tax Invoice)

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- รายการบังคับที่ต้องมี - จุดความรับผิดในการออก(Tax Point)
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ การออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ออกรวมเมื่อสิ้นวันได้หรือไม่
- การออกใบกำกับภาษีร่วมกับเอกสารการค้าอื่น เอกสารออกเป็นชุด
- เหตุแห่งการออกใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้ตามกฎหมายมีเงื่อนไขอย่างไร
2. 10 จุดที่ต้องระวังในการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- การระบุชื่อ ที่อยู่TAXID ของผู้ออกหรือผู้รับใบกำกับภาษี ต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง
- ปัญหาการระบุของแถมในใบกำกับภาษี
- รับเงินมัดจำ เงินจองต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร เมื่อรับเงินคืน หรือจ่ายเงินเพิ่ม ต้องออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้หรือไม่
- ปัญหาการระบุวันที่ในใบกำกับภาษี กรณีลูกค้าโอนเงินแล้วไม่แจ้งใช้ทราบ
- ลูกค้าชำระเป็นเงินตราต่างประเทศต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
3. แนวทางการตรวจสอบใบกำกับภาษีแบบกระดาษ (Tax Invoice) และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)
4. บทลงโทษเมื่อออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ(Tax Invoice) และ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

• ปัญหาการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

1. ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ (Tax Invoice) และออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ด้วยต้องทำอย่างไร
2. ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีทั้ง2 รูปแบบจะมีผลกระทบต่อกิจการอย่างไรหรือไม่
3. การยกเลิกออกใหม่ระหว่างใบกำกับภาษีแบบกระดาษ(Tax Invoice) กับออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) สลับไปมาได้หรือไม่
4. ปัญหาการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสาขา
-  “สำนักงานใหญ่” ขาย“สาขา” ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ได้หรือไม่
5. ปัญหาการออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) จะเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำรายงานของกิจการได้หรือไม่ อย่างไร
6. ปัญหาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) จุดที่ผู้รับต้องระวังในการขอคืนภาษีซื้อ
7. วิธีการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
- การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ แบบปกติ
- การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ กรณีออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)
- ปัญหาการจัดทำรายงานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสาขา ต้องวางระบบอย่างไร

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba