SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '7347'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1
SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND EXTRACT(YEAR_MONTH FROM `d`.`ondate`) = '201802'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC

SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '7347'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1

155 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

รหัสหลักสูตร : 21/1145

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

155 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 • โรงพิมพ์พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิด ใช้ได้หรือไม่มีวิธีแก้ไขอย่างไร
 • ใบกำกับภาษีซื้อนำมาเจาะรูเข้าแฟ้ม..ขอคืน VAT ได้หรือไม่
 • Running Number เลขที่ในใบกำกับภาษีโดยไม่ผ่านโรงพิมพ์ทำได้หรือไม่
 • เมื่อมีการย้ายที่อยู่ใหม่ ใบกำกับภาษีที่อยู่เดิมจะนำมาใช้ต่อไปได้หรือไม่ (เพราะเหลือจำนวนมาก)
 • ราชการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ ใบกำกับภาษีซื้อเปลี่ยนที่อยู่เมื่อใด (เมื่อราชการแจ้งหรือเมื่อแจ้งเปลี่ยนกับสรรพากรแล้ว)
 • ใบกำกับภาษีออกรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น ไม่มีคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” “ไม่ใช่ใบกำกับภาษี” และคำว่า“สำเนา”จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ผู้ขายลืมลงวันที่ในใบกำกับภาษีขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ผู้ซื้อแจ้งว่า ใบกำกับภาษีหาย ผู้ขายจะออกให้ลูกค้าใหม่อีกครั้งทำได้หรือไม่
 • ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเขตใหม่จะแก้ไขที่อยู่ใหม่ในใบกำกับภาษีอย่างไร
 • ได้รับใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่อย่างไร
 • ใบกำกับภาษีซื้อไม่ใช่ที่อยู่ของผู้ซื้อ ขอคืน VAT ได้หรือไม่
 • กรณีผู้ขายกับผู้รับชำระเงินคนละคนทำได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีระบุชื่อบริษัท แต่ที่อยู่ไม่ใช่ตามที่จดทะเบียน
 • ผู้ซื้อไม่บอกชื่อ-ที่อยู่จะระบุว่า “เงินสด” หรือ “ผู้ซื้อไม่ให้ชื่อที่อยู่” ในใบกำกับภาษีได้หรือไม่
 • ลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษีจึงต้องเก็บต้นฉบับรวมไว้กับสำเนาได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีไม่มีลายเซ็นของผู้ขายสินค้าจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีที่เขียนรายการด้วยหมึกหลายสีจะขอคืน ภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ซื้อรถกระบะ จะนำใบกำกับภาษีซื้อมาขอคืนได้หรือไม่
 • ต่อเติมหลังคารถกระบะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ที่สำนักงานใหญ่ขายสินค้า แต่ให้ลูกค้าไปรับสินค้าที่โกดังจะออกและส่ง มอบใบกำกับภาษีอย่างใดจึงจะถูกต้อง
 • ลูกค้าดูสินค้าที่โชว์รูม แต่ขายที่สำนักงานใหญ่ ใครจะเป็น ผู้ออกใบกำกับภาษี
 • พิมพ์เบอร์ Fax เบอร์โทรศัพท์ของผู้ออกใบกำกับภาษีผิด จึงขีดฆ่า แก้ไขจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ประทับตรายางแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่ในใบกำกับภาษีทำได้หรือไม่
 • ภาษีซื้ออันเกิดจากการซื้อของขวัญ ของรางวัลมาแจกลูกค้าขอคืนได้หรือไม่
 • กิจการมีทั้ง VAT และ Non VAT จะนำใบกำกับภาษีมาขีดฆ่าเพื่อออกให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่
 • ผู้ขายออกใบกำกับภาษีไม่ตรงกับ Tax Point ผู้ซื้อขอคืนภาษีได้หรือไม่
 • สำเนาใบกำกับภาษีของผู้ขายสูญหาย จะแก้ปัญหาอย่างไร
 • ส่งมอบสำเนาใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเมื่อส่งมอบสินค้า ส่วนต้นฉบับจะ ส่งมอบเมื่อได้รับเงินจะทำได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีไม่มีคำว่า “ต้นฉบับ” นำไปขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ระบุชื่ออาคารเพิ่มเติมในใบกำกับภาษีหรือไม่ระบุผู้ซื้อ จะยังคงขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ภาษีซื้อจากการใช้ทางด่วนขอคืนได้อย่างไรถ้าไม่ได้ใบกำกับภาษีมา
 • ลงรายงานภาษีซื้อซ้ำ 2 ครั้ง ใช้สิทธิขอคืน 2 ครั้งจะแก้ไขอย่างไร
 • ขายสินค้าพร้อมขนส่ง จะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
 • ขายสินค้าให้ส่วนราชการโดยส่งมอบสินค้าครบแล้วแต่ออกใบกำกับภาษีเพียง 80% มีปัญหาหรือไม่
 • โรงพิมพ์พิมพ์ที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีผิดไปจะนำมาใช้ได้หรือไม่
 • ผิดหรือไม่ถ้ากรอกรายการในใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วนเพราะผู้ซื้อเป็นคนต่างชาติ
 • ได้รับชำระค่าสินค้าล่วงหน้า ได้รับเงินมัดจำก่อนส่งมอบสินค้าต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่อย่างไร
 • ออกใบกำกับภาษีผิดพลาดจะขีดฆ่า แก้ไขได้หรือไม่
 • ออกเลขใบกำกับภาษีไม่เรียงตามลำดับก่อนหลังทำได้หรือไม่สิ่งที่ต้องระบุ
 • ภาษีซื้อจากการนำเข้าตามใบเสร็จกรมศุลกากรมียอด เกิน 7% จะขอคืนได้เท่าไหร่
 • นำ “บิลเงินสด/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี” มาขีดฆ่าคำว่า “บิลเงินสด” ทำได้หรือไม่
 • ออกใบกำกับภาษีคำนวณ VAT น้อยกว่า 7% เพราะปัดเศษทศนิยม
 • หลายบริษัทค่าใช้จ่ายร่วมกันในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกัน จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • การให้ส่วนลดออกใบกำกับภาษีอย่างไร
 • ซื้อของสมนาคุณลูกค้า ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ภาษีซื้อจากการซื้ออาหารหรือผ้ามาตัดแบบฟอร์มให้พนักงานขอคืนได้หรือไม่
 • ลูกค้าซื้อสินค้าหลายรายการ จะออกใบกำกับภาษีต่อเนื่อง 2 แผ่น ได้หรือไม่
 • การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อมีการจำกัดวงเงินเท่าใด หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องนำมาลงในรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายอย่างไร
 • ใช้ตรายางประทับชื่อ-ที่อยู่ผู้ซื้อในใบกำกับภาษีได้หรือไม่
 • นำสินค้ามาใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสีย VAT และกรณีที่ต้อง เสีย VAT
 • โอนเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารโดยผู้รับจ้างไม่ทราบจะแก้ไขได้อย่างไร
 • ภาษีซื้อจากการซื้อโทรศัพท์มือถือมาให้พนักงานใช้ขอคืนได้หรือไม่
 • ออกใบกำกับภาษีโดยแสดงที่อยู่ของผู้ออกไม่ครบตามที่จดทะเบียน VAT ไว้ผู้ซื้อจะขอคืนได้หรือไม่
 • ออกใบกำกับภาษีโดยมีที่อยู่ของผู้ซื้อไม่ครบถ้วนตามที่จดทะเบียน VAT จะ ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีไม่ระบุเลขที่แต่ระบุชื่ออาคารของผู้ซื้อสินค้า จะขอคืนได้หรือไม่
 • ขายสินค้าให้ส่วนราชการ โดยออกใบกำกับภาษีไม่ลงวันที่

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป