เทคนิคการปิดบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และการเตรียมพร้อมเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจ

รหัสหลักสูตร : 21/2237

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.กระบวนการจัดทำบัญชีของกิจการ BOI
2.เทคนิคการแยกและตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีทั้ง BOI และ NON BOI
3. เทคนิคการจัดประเภทรายได้ ค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี
- การเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่ายให้กับ BOI และ NON BOI
- การเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีที่กิจการมีรายได้ที่เสีย VAT และ NON VAT
4.การแยกทรัพย์สินที่ขออนุมัติส่งเสริม BOI กับที่ไม่ขออนุมัติส่งเสริม BOI
5.การรับรู้รายได้และรายจ่ายของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
-วันเริ่มมีรายได้ วันใดถือเป็นวันแรกของกิจการ BOI
-รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
-รายได้จากการขายเครื่องจักร, อุปกรณ์, ทรัพย์สิน
-รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีสะสมทรัพย์
-เงินชดเชยภาษีอากร กำไรจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
-เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
6. การรับรู้ค่าใช้จ่าย
- การแยกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าค่าใช้จ่ายใดได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ (BOI) และค่าใช้จ่ายใดไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ (Non BOI)
7. เจาะลึกขั้นตอนการปิดบัญชี (Workshop)และประเด็นที่ต้องระมัดระวังสำหรับธุรกิจ BOI
7.1 บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
- การบันทึกบัญชีรายการค้าที่เกิดขึ้น
- การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภท
7.2 ปิดบัญชีแยกประเภททุกบัญชีและเทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติ
7.3การจัดทำงบทดลอง ก่อนปรับปรุง
7.4 วิธีการเก็บรายละเอียดบัญชีต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและปิดบัญชีและการดูบัตรส่งเสริมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ
- ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- รายได้ค้างรับ- รายได้รับล่วงหน้า
- ตรวจนับและเก็บรายละเอียดสินค้าคงเหลือ
- ทรัพย์สินรายละเอียดเครื่องจักรแยกตามบัตรส่งเสริม
- ลูกหนี้ (รายตัว)- เจ้าหนี้ (รายตัว)
- รายละเอียดเครดิตภาษี
- หลักทรัพย์สำคัญต่างๆ เช่น พันธบัตร หลักทรัพย์ลงทุน
7.5 เทคนิคการคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
- วันที่เริ่มมีรายได้ตามบัตรส่งเสริมฯ
- รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมฯ
- การแยกและเฉลี่ยรายจ่าย BOI และ Non BOI
- กรณีไม่สามารถแยกได้ชัดแจ้งและไม่มีเกณฑ์ที่จะเฉลี่ยอย่างเหมาะสม มีแนวปฏิบัติอย่างไร
- การหักรายจ่าย 2 เท่า : ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
- การหักรายจ่าย 1.25 เท่า : ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก
7.6 ทำรายการปรับปรุงบัญชี
7.7 ออกงบทดลองหลังการปรับปรุงบัญชี
7.8 เทคนิคการจัดทำงบการเงิน
- งบแสดงฐานะทางการเงิน- งบกำไรขาดทุน
- งบกระแสเงินสด- งบต้นทุนการผลิต
7.9 วิธีการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
7.10 การกรอกแบบ ภงด.50,51 สบช.3
8. ข้อควรระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิและปัญหาในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
9. หลักเกณฑ์ตามสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมของ BOI
10. วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและการเตรียมความพร้อมเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจ
- บัตรส่งเสริม – เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตร
- รายละเอียดเครื่องจักรและรายละเอียดความเคลื่อนไหวแยกตามแต่ละบัตร
- ยอดยกมาในรายละเอียดเครื่องจักรปีปัจจุบันว่าตรงกับยอดยกไปของงวดก่อนหรือไม่
- รายการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเอกสารประกอบการซื้อและการชำระเงิน
- รายละเอียดเครื่องจักรว่าตรงกับเงื่อนไขของแต่ละบัตรหรือไม่
- ตรวจนับว่าตรงกับเอกสารประกอบการซื้อหรือไม่
- ตรวจรายละเอียดปริมาณผลิตสินค้าของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง
- เปรียบเทียบกำลังการผลิตตามบัตรส่งเสริมแต่ละบัตรกับปริมาณการผลิตที่ผลิตได้จริง
- รายละเอียดปริมาณการขายและมูลค่าการขายสรุป
ตามรายวัน รายเดือน รายปี แยกตามแต่ละบัตรส่งเสริม
11. เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมให้ผู้สอบบัญชี
12. แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม (กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba