Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ

รหัสหลักสูตร : 21/2100

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.เทคนิคการอ่านงบการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

2.เทคนิคการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบและพยากรณ์แนวโน้มทางธุรกิจ

3.การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

-วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของกิจการตนเอง

-วิเคราะห์คู่แข่งขัน

-การวิเคราะห์ลูกค้า

-การวิเคราะห์เพื่อการลงทุน

4.สัญญาณเตือนภัยจากข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจ (Quality of Earnings)

5.Case Study วิเคราะห์ตัวอย่างของงบการเงินจริง

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba