เจาะลึกวิธีการแก้ไขการบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง**เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2721

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

*ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1. เจาะประเด็นรายการที่ต้องนำมาถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

- ประเด็นรายการใดที่สามารถนำมาถือเป็นต้นทุนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

- รายการจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้ (Rebate)

- รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เงินเดือนค่าจ้าง มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการนำมาคิดคำนวณต้นทุนของสินทรัพย์

2. จุดในการหยุดรับรู้ต้นทุนของสินทรัพย์ และการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคา ควรพิจารณาจากองค์ประกอบใด

3. การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ นอกจากต้นทุนทางตรงที่ต้องรับรู้แล้ว ต้นทุนในการกู้ยืมมีวิธีการอย่างไรในการพิจารณานำมาเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

4. แนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนแทน วิธีการ Write-off แล้วบันทึกรายการใหม่ ปฏิบัติอย่างไร
5. วิธีการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังรับรู้สินทรัพย์เข้าสู่งบการเงิน รายการใดที่ควรถือเป็นต้นทุน และรายการใดที่ควรรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวดบัญชี

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดจำหน่ายสินทรัพย์ มีแนวปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี

7. วิธีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคา จุดที่แตกต่างจากการทบทวนด้อยค่า มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างไร

8. วิธีการนำเสนอรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงิน

9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยเวลารายงาน หากสินทรัพย์เกิดความเสียหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระสำคัญจะต้องปฏิบัติรายการนั้นอย่างไรให้ถูกต้องตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด

10. การปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่เลิกใช้งาน เสื่อมคุณภาพ ชำรุด เสียหาย

- จัดการอย่างไรกับรายการค่าเสื่อมราคา ให้ถูกต้อง

- บันทึกรายการ Write-off อย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

- วิธีการเปิดเผยรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

11. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ TFRIC1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

*สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1. แนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการพิจารณาเป็นรายการว่าควรรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย หรือรับรู้เป็นสินทรัพย์ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

2. ที่มาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ละแหล่งมีหลักการในการรับรู้รายการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานฯ

3. อายุการให้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผลกระทบต่อการรับรู้รายการ

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีวิธีการในการพิจารณาอย่างไร และหากสินทรัพย์นั้นไม่สามารถพิจารณาอายุได้ จะต้องเปิดเผยรายการอย่างไรในงบการเงิน

5. กรณีใดบ้างที่ต้องพิจารณาตัดการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร

6. การเลิกใช้งาน และการ Write-off รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชี มีวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba