การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญกับการควบคุมภายในตามมาตรฐานการบัญชี

Course Code : 21/2936

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้ออบรม

1. ระบบบัญชีลูกหนี้ประเภทของลูกหนี้และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- ลูกหนี้จากการขายสินค้า การฝากขายการให้บริการและลูกหนี้อื่น
- รับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยเงินสดเช็ดตั๋วเงินหรือวิธีอื่น
- การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. ระบบการควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
- นโยบาย วิธีการพิจารณาและเงื่อนไขการให้เครดิตรวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน
- ข้อควรระมัดระวังการพิจารณาลูกหนี้
- การจัดเก็บลูกหนี้การวางบิล
- มาตรการในการติดตามหนี้
- การจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการบริหารลูกหนี้
- การนำบัญชีลูกหนี้ไปหาผลประโยชน์การโอนสิทธิเรียกร้องหรือการขายบัญชีลูกหนี้
3. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
- การประมาณการและการบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- การบันทึกบัญชีกรณีที่เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
- การบันทึกบัญชีหนี้สูญรับคืน
- การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
4. ข้อพึงระวังในส่วนของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- รายได้และลูกหนี้การค้า ต้องพิจารณาอะไร
- หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

Location

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba