คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) กับการเสียภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/08005Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,601 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,136 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร“คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)” กับการเสียภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามกฎหมายใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี

รออนุมัติ

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.“คาร์บอนเครดิต”ที่ขายได้และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามความหมายของประมวลรัษฎากร

2.กิจกรรมใดบ้างที่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต
- การปลูกป่า
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- การดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอน
- การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
- การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า
- การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม/ชุมชน
- การกำจัดขยะมูลฝอย  เป็นต้น

3.สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการที่ขายคาร์บอนเครดิต
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับยกเว้นภาษีอากร

4ความสำคัญของการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (ICP) ที่เจ้าของธุรกิจต้องทราบ
- ราคาคาร์บอนที่กิจการกำหนดถือเป็นราคาที่สรรพากรยอมรับหรือไม่

5. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากการทำคาร์บอนเครดิต
- การได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนต้องรับรู้รายได้หรือไม่
- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

6. การคำนวณภาษีกรณีประกอบกิจการปกติทั่วไปและมีโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ต้องแยกรายได้ค่าใช้จ่ายออกจากกันหรือไม่
- กรณีมีโครงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลายโครงการต้องคำนวณภาษีอย่างไร
- การใช้ขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- ไม่สามารถแยกรายได้หรือค่าใช้จ่ายได้ต้องปฏิบัติอย่างไร
- กรณีบริจาคสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนต้องนำมาคำนวณภาษีในกิจการใด

7. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายคาร์บอนเครดิตต้องเสีย VAT หรือไม่
- การออกใบกำกับภาษีต้องออกอย่างไร

8. การขายคาร์บอนเครดิตไปต่างประเทศกับประเด็นทางภาษีอากร

9. การยื่นแบบแสดงรายการภาษี

10. เตรียมรับมือ ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ที่ธุรกิจส่งออกต้องทราบ

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***


เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba