ปัญหาเอกสารการบันทึกบัญชีและรับรู้รายการทางบัญชี พร้อม Case Study (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/10390P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาเอกสารการบันทึกบัญชีและรับรู้รายการทางบัญชี พร้อม Case Study 
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • เจาะลึกปัญหาเอกสารบัญชี ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่ต้องระมัดระวัง
  • แนวทางแก้ไขการป้องกัน ข้อบกพร่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเอกสารรับ–จ่ายทางบัญชี
  • เจาะลึก Case Study ที่เกี่ยวกับปัญหาเอกสารบัญชีที่พบจากการปฏิบัติงานของนักบัญชี

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารหลักฐานทางบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
   - เอกสารต้องมีความเพียงพอครบถ้วน
   - ความน่าเชื่อถือ
   - ความถูกต้อง
   - การอนุมัติ

2. ประเภทเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
   - เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
   - เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพื่อออกให้กับบุคลภายนอก
   - เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้ในกิจการ

3. ปัญหาเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับรู้รายได้
   - ไม่ครบถ้วน ไม่น่าเชื่อถือขาดส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
   - เกิดการชำรุดสูญหาย เสียหาย
   - ไม่สามารถพิสูจน์ผู้รับเงินได้
   - การจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดาไม่มีใบเสร็จรับเงิน ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   - การจ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่ยินยอมให้บัตรประชาชน
   - ไม่สามารถพิสูจน์ผู้รับ ได้แก่ เงินใต้โต๊ะ เงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ และค่าผ่านทาง
   - การใช้เอกสารทางบัญชีเพื่อบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจการ

4. สาเหตุที่ให้เกิดข้อแตกต่าง ที่เกี่ยวข้องเช็ค ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่ต้องระมัดระวังพร้อมปัญหาและแนวทางแก้ไข
   - การบันทึกบัญชีผิดพลาด
   - เงินฝากระหว่างทางธนาคาร (Deposit in Transit)
   - เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับเงินยังไม่ได้นำ ไปขอขึ้นเงิน (Out Standing Check)
   - ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Service Charge) ฯลฯ

5. วิธีการปรับปรุงรายการข้อบกพร่องที่มีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี
   - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีด้านสินทรัพย์
   - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีด้านหนี้สิน
   - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีด้านส่วนของเจ้าของ
   - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีด้านรายได้
   - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีด้านค่าใช้จ่าย

6. การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเอกสารรับ–จ่าย
   - วางระบบการบันทึกรับ-จ่ายเพื่อควบคุมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   - การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
   - การจัดทำนโยบายการบัญชี
   - การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
   - การจัดทำประกาศ Memo และ บันทึกข้อความ
   - การจัดทำระเบียบบริษัท
   - การจัดทำแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
   - การจัดทำเอกสารแนบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   - การจัดทำอำนาจทั่วไปของแต่ละฝ่ายในการอนุมัติ

7. เจาะลึก Case Study ที่เกี่ยวกับปัญหาเอกสารบัญชีที่พบจากการปฏิบัติงานของนักบัญชี

8. ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba