การเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

รหัสหลักสูตร : 21/5138

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ระบบ
การจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO 9001:2015 ต้องทำอย่างไร?
• เรียนรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร
• ยกระดับความพึงพอใจลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจตามมาตรฐาน

วิทยากรโดย อาจารย์พงศ์สิทธิ์ คำนึงธรรม

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ
2. ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่มีต่อองค์กร
3. การเตรียมความพร้อมขององค์กรก่อนเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015
4. เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015
5. ข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015
    5.1 บริบทขององค์กร (Context of the organization)
      • การกําหนดขอบข่ายของระบบการจัดการคุณภาพ
      • ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการ
    5.2 ความเป็นผู้นํา (Leadership)
      • บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ในองค์กร
    5.3 การวางแผน (Planning)
      • วัตถุประสงค์คุณภาพและการวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์
      • การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
    5.4 การสนับสนุน (Support)
      • ทรัพยากร
      • ความสามารถ
      • ความตระหนัก
      • การสื่อสาร
      • เอกสารสารสนเทศ
    5.5 การดําเนินงาน (Operation)
      • การวางแผนและการควบคุมการดําเนินงาน
      • ข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
      • การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
      • การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ให้บริการภายนอก
      • การผลิตและการให้บริการ
      • การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
      • การควบคุมผลที่ได้ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด
    5.6 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
      • การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล
    5.7 การปรับปรุง (Improvement)
      • สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและการปฏิบัติการแก้ไข
      • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงศ์สิทธิ์ คำนึงธรรม

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba