โครงการอบรมการเงินสำหรับผู้บริหาร Finance Management Executives (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/2132

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 16,050 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 19,260 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
โครงการอบรมการเงินสำหรับผู้บริหาร

Finance Management Executives

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ


บรรยายโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ และดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

SECTION 1 Financial Management for Executives
1. หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
   1.1 ภาพรวมของการเงินธุรกิจ
      -  ธุรกิจกับการเงินธุรกิจ
      -   เป้าหมายของธุรกิจในมิติทางการเงิน
   1.2 บทบาทและการตัดสินใจด้านการจัดการทางการเงินของธุรกิจ
   1.3 การเงินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. หลักการของงบประมาณลงทุน
   2.1 ความสำคัญของงบประมาณลงทุน
   2.2 การจำแนกประเภทของโครงการลงทุน
      - การจำแนกประเภทของโครงการลงทุนตามลักษณะของโครงการ
      - การจำแนกประเภทของโครงการลงทุนตามลักษณะของกระแสเงินสด
   2.3 หลักการพิจารณา และกระบวนการพิจารณางบประมาณลงทุน
   2.4 เกณฑ์ในการประเมินโครงการลงทุน
      - ระยะเวลาคืนทุน
      - ระยะเวลาคืนทุนคิดลด
      - มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
      - อัตราผลตอบแทนภายใน
      - ดัชนีวัดความสามารถในการทำกำไร
      - อัตราผลตอบแทนทางบัญชีถัวเฉลี่ย

3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน
   3.1 แนวคิดต้นทุนของเงินทุนและผลต่อโครงสร้างเงินทุน
   3.2 การคำนวณต้นทุนของเงินทุน
      - ต้นทุนของหนี้สิน
      - ต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ
      - ต้นทุนของกำไรสะสม
      - ต้นทุนของหุ้นสามัญออกใหม่
   3.3 ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน และปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน
      - การคำนวณตันทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน
      - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน
   3.4 ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน
      - ความเสี่ยงทางธุรกิจและภาระผูกพันจากการดำเนินงาน
      - ความเสี่ยงทางการเงิน
   3.5 ภาระผูกพันทางการเงิน กำไรสุทธิ โครงสร้างเงินทุน และผลต่อราคาหุ้น
   3.6 ลักษณะและประเภทของการจ่ายเงินปันผล

SECTION 2 Financial Statement Analysis for Executives
1.ทำอย่างไรให้เป็นนักบริหารการเงินคุณภาพ
   1.1 การค้นหาสัญญาณเตือนภัยของข้อมูลทางการบัญชีในงบการเงิน
   1.2 ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของกิจการ
   1.3 รายการกำไรที่เกิดจากหลักการบัญชีแบบระมัดระวัง (Conservative Accounting)
   1.4 Creative Accounting และคุณภาพกำไร

2. การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
   2.1 วงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี
   2.2 งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
      - การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
      - การวิเคราะห์งบฐานะการเงิน
   2.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนในงบการเงินไปใช้ในการบริหารงาน
      - อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
      - อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (Leverage Ratios)
      - อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)
      - อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Assets Management Ratios)
      - อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด (Marker Value Ratios)
   2.4 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากเงินทุนหมุนเวียนการจัดการเงินสดและการทำงบประมาณเงินสด
      - การวิเคราะห์สภาพคล่องจากเงินทุนหมุนเวียน
      - การจัดการเงินสด
      - การจัดการเงินลงทุนระยะสั้น
      - การจัดการลูกหนี้การค้า
      - การจัดการสินค้าคงเหลือ
      - การจัดการเจ้าหนี้การค้า
   2.5 การวิเคราะห์ Financial Analysis เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน
      - การวิเคราะห์การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่
      - การวิเคราะห์การลงทุนใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และทิศทางธุรกิจ
      - การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่สำคัญของธุรกิจ
      - การวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าหลัก

3.การใช้ตัวเลขในงบการเงินมาวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ
   3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภายในองค์กร
      - การใช้ผลการดำเนินงานในอดีต
      - การใช้ข้อมูลในอนาคต (เป้าหมาย)
   3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภายนอกองค์กร
     - ผลการดำเนินงานค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
     - ผลการดำเนินงานของคู่แข่งทางการค้า   

4. การนําตัวเลขทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ใน Balanced Scorecard เพื่อการวางแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ
   - Financial Perspective
   - Customer Perspective
   - Internal Process Perspective
   - Learning and Growth Perspective

5. แนวทางการจัดทำพยากรณ์ทางธุรกิจโดยการจัดทำงบการเงินล่วงหน้า
   - เป้าหมายและข้อสมมุติของงบประมาณ
   - การจัดทำงบประมาณการลงทุน
   - การจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุน
   - การจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน
   - การจัดทำงบประมาณเงินสด

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba