นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาธุรกิจที่ต้องระวัง

รหัสหลักสูตร : 21/3502

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาธุรกิจที่ต้องระวัง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

̣ - ผู้บริหารจําเป็นต้องรู้หลักสําคัญอะไรบ้าง? ในการทําสัญญาธุรกิจ กระบวนการจัดทําสัญญาทางธุรกิจ รูปแบบและประเภทของสัญญาธุรกิจ
 * การจัดทำ "สัญญา" อย่างไร ถือเป็น "สัญญา"ทางกฎหมาย
 * "นิติกรรม" มีความหมายอย่างไร? มีการ "ผูกนิติสัมพันธ์" อย่างไร?
 * ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "กระบวนการ" จัดทำสัญญาทางธุรกิจ
 * จุดที่ต้องระมัดระวังในการทำสัญญาหรือจ้างสำนักงานกฎหมายร่างสัญญา
 * สัญญาที่ผู้บริหารควรระวังในการทำนิติกรรมสัญญา จะต้องพิจารณาอย่างไร

วิทยากรบรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำ “สัญญา” อย่างไรถือเป็น “สัญญา” ตามกฎหมาย

2. “นิติกรรม” มีความหมายอย่างไร? มีการ “ผูกนิติสัมพันธ์” อย่างไร?

3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “กระบวนการ” จัดทำสัญญาทางธุรกิจ

 • องค์ประกอบสำคัญใดบ้าง? ในการจัดทำสัญญา ที่จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน
 • วันและสถานที่ในการจัดทำสัญญาสำคัญอย่างไร ในแง่ของกฎหมาย กรณีมีการฟ้องร้อง
 • วัตถุประสงค์ของสัญญา มีความสำคัญและความหมายอย่างไร?
 • ถ้อยคำในสัญญาที่มีผลทางกฎหมาย
 • ข้อตกลงทางการค้า ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบ
 • เอกสารประกอบการทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. รูปแบบและประเภทของสัญญาธุรกิจที่ผู้บริหารต้องทราบ

 • ประเภทของสัญญามีกี่ประเภทอะไรบ้าง?
 • การทำสัญญาจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่และมีผลกระทบอย่างไร?
 • ผลกระทบ กรณีการทำสัญญากับไม่ทำสัญญา
 • ความแตกต่างของสัญญาแต่ละประเภท ที่สำคัญในการทำธุรกิจ

5. จุดที่ต้องระมัดระวังในการทำสัญญาหรือจ้างสำนักงานกฎหมายร่างสัญญา

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
 • จุดประสงค์ในการร่างสัญญา
 • ความต้องการผูกมัดตามสัญญา

6. สัญญาที่ผู้บริหารควรระมัดระวังในการทำนิติกรรมสัญญา จะต้องพิจารณาอย่างไร?

 • สัญญาที่เกี่ยวข้องทางการเงิน
 • สัญญาที่มีความรับผิดชอบสูง
 • สัญญาต่างตอบแทน
 • สัญญาที่ส่อแววว่าจะเสียเปรียบจะพิจารณาได้อย่างไร

7. ผลของการทำสัญญาแต่ละแบบที่ผู้บริหารต้องทราบ เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบหรือเกิดความเสียหายต่อกิจการ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

8. เงื่อนไขสำคัญในสัญญาธุรกิจ และข้อพิจารณาแต่ละจุดในสัญญา ผลทางกฎหมายที่เกิดจาก
ความคาดคิด วิเคราะห์แบบละเอียด

 • ขอบเขตของสัญญา
 • ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • การไม่ปฏิบัติตามสัญญา
 • การเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ
 • การจำกัดความรับผิดในสัญญา
 • ภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • การบอกเลิกสัญญา และผลของการบอกเลิกสัญญา
 • “ลายเซ็น” หรือผู้ที่ลงลายมือชื่อในสัญญา มีผลต่อการฟ้องร้องบังคับตามสัญญา ฯลฯ

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออกที่ 6 (เดิน 600 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba