เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4012/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,605 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


 

เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

 

หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีควรทราบ 

1.1 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน

1.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจ

1.3 แหล่งข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน 

2.ประเภทของงบการเงินที่นักบัญชีต้องทำความเข้าใจก่อนการวิเคราะห์งบการเงิน 

2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

2.2 งบกำไรขาดทุน

2.3 งบกระแสเงินสด

2.4 งบกระแสเงินสด

2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.การทบทวนข้อมูล และการปรับปรุงรายการทางบัญชีก่อนการวิเคราะห์งบการเงิน 

4.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
   เพื่อตรวจสุขภาพโดยรวมของธุรกิจ

4.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

4.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Efficiency)

4.3 อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio)

4.4 อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

5.ข้อจำกัดในการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์งบการเงิน

6.Case Study การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากตัวอย่างจริง 

7.คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba