สรุปย่อรายงานทางการเงินให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร (หลักสูตรใหม่ปี 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2168

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสรุปย่อรายงานทางการเงินให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • วิธีการสรุปย่อรายงานทางการเงินให้กระชับเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  • แนวทางในการนำเสนอรายงานทางการเงินอย่างย่อ เพื่อให้เห็นรายละเอียดและสาระสำคัญ
  • วิธีการสรุปรายละเอียด งบการเงิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร ผู้บริหาร

วิทยากรโดย รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

หัวข้อสัมมนา

1. วิธีการสรุปย่อรายงานทางการเงินให้กระชับเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2. แนวทางการนำเสนอรายงานทางการเงินอย่างย่อ เพื่อให้เห็นรายละเอียดและสาระสำคัญ
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกําไรขาดทุน
- งบกระแสเงินสด
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน


3. การนำเสนอผลการดำเนินงานจริง และตามเป้าหมาย
- Performance and Financial Targets
- Life Cycle and Cash Flow
- การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหรือคู่แข่งขัน
ในด้านสภาพคล่อง สภาพหนี้ ความสามารถในการทำกำไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ และมูลค่าราคาหลักทรัพย์
- วงจรการดำเนินงาน (Operating Cycle) และวงจรเงินสด (Cash Cycle)

4. การจัดวางโครงสร้างของการสรุปย่ออย่างเป็นสัดเป็นส่วน
- Data ข้อมูลหรือเนื้อหาในการนำเสนอ
- Design การออกแบบการนำเสนอ
- Deliver การส่งมอบการนำเสนอด้วยทักษะการนำเสนอ

5. วิธีการสรุปรายละเอียด งบการเงิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร และผู้บริหาร
- สรุปเนื้อหาให้ตรงประเด็น
- ปรับแต่งประโยคให้กระชับและชัดเจน
- รูปประโยค และข้อความเชิงบวก

6. รูปแบบการสรุปต่อรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
- รายงานที่กำหนดจัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่แน่นอน (Schedule report)
-  รายงานที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษ (Exception report)
-  รายงานที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของผู้บริหาร (Demand report)
-  รายงานที่จัดทำเป็นตัวเลขพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต (Predictive report)

7. วิธีการเลือกใช้ภาพถ่าย กราฟ และแผนภาพอธิบายประกอบเพื่อนำเสนอการสรุปย่องบการเงิน

8. กรณีศึกษา ตัวอย่างการสรุปย่องบการเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ
- Growth Strategy
- Cost Reduction
- Cost Containment
- Cost Saving
- การนำเสนองบการเงินเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
- Liquidity Preservation

9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สาถานีชิดลม ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba