Case การบันทึกบัญชีของ TAS16 ,TAS2 และ TAS 23 ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4010/2Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

Case การบันทึกบัญชีของ TAS16 ,TAS2 และ TAS 23 
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

หัวข้อสัมมนา

1. Case การบันทึกบัญชีของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

1.1 ด้านการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

- เมื่อไหร่ที่กิจการต้องรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน

- ต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้าง

- การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ แตกต่างอย่างไรกับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ

1.2 การตีราคาใหม่

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ตีราคาใหม่

- หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทำให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น จะปฏิบัติอย่างไร

- หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทำให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นลดลง จะปฏิบัติอย่างไร

1.3 ค่าเสื่อมราคา

- ความจำเป็นในการแยกส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก่อนการคิดค่าเสื่อมราคา

- ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

- จำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็นจำนวนเงินใด

- กิจการควรเลือกใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร

- จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

2. Case การบันทึกบัญชีของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

2.1 การวัดมูลค่าสินคาคงเหลือ

- แนวทางปฏิบัติในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
  แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

- ต้นทุนของสินค้าคงเหลือประกอบด้วยราคาใดบ้าง

- เทคนิคการวัดมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือ เพื่อความสะดวกในการประมาณต้นทุนสินค้าคงเหลือให้ได้
   ผลใกล้เคียงกับต้นทุนสินค้าคงเหลือจริง

- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net realizable value: NRV) มีลักษณะอย่างไร

2.2 การคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ

- วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือมีกี่วิธีตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี

- การเลือกใช้วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือที่มีลักษณะและการใช้คล้ายคลึงกัน และที่แตกต่างกัน

- การรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงิน สำหรับการขายสินค้าคงเหลือ และการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
  ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

- แนวทางปฏิบัติเมื่อมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เกิดจากการเพิ่มขึ้น
  ของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

- แนวทางปฏิบัติเมื่อนำสินค้าคงเหลือบางส่วนไปใช้เป็นส่วนประกอบของที่ดิน
  อาคารและอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเอง

2.3 การเปิดเผยข้อมูล

- กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

3. Case การบันทึกบัญชีของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

3.1 การรับรู้รายการ

- แนวทางปฏิบัติในการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์

- การคำนวณต้นทุนการกู้ยืมสำหรับเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ เหมือนหรือแตกต่างกันกันการกู้ยืมสำหรับ

  เงินกู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

- ถ้ากิจการมีทั้งต้นทุนการกู้ยืมสำหรับเงินที่มีวัตถุประสงค์ทั้งเฉพาะและทั่วไป จะมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร

- หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
  จะมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร

3.2 ราคาทุนของสินทรัพย์

- การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

- การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

- การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

4. Case การบันทึกบัญชีของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

4.1 สินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า

- ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์

4.2 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่า

- การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

4.3 การเปิดเผยข้อมูล

- กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba