Accounting Workshop in Excel : Excel ภาคปฏิบัติ สูตรลัดงานบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/5118

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Accounting Workshop in Excel

Excel ภาคปฏิบัติสูตรลัดงานบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้

 

• หลักสูตร 1 วัน สั้น กระชับ ใช้งานได้จริง รับฟรี! Case study
• ใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือใน MS Excel กับงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและมาตรฐาน Excel ที่ถูกต้อง

 

วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1. การออกแบบแผ่นงานเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งถูกนำไปใช้ในการจัดทำบัญชี และจัดทำรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง (บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ)
    - การใช้ฟังก์ชั่นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทางการบัญชี
      (SUMIFS VLOOKUP MATCH INDEX CHOOSE)

2. การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หุ้นกู้ การสร้างตารางตัดจำหน่ายดอกเบี้ยขายผ่อนชำระการคำนวณหาจำนวนเงินหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    - การคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สำหรับตราสารหุ้นกู้ด้วยฟังก์ชั่น IRR RATE พร้อมทั้งสร้างตารางการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยเพื่อนำไปใช้ในการบันทึกบัญชี และยังรวมถึงการอธิบายการจัดหมวดหมู่ของหนี้สินให้ถูกต้อง
    - การคำนวณหาเงินงวดผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอกเบี้ยด้วยฟังก์ชั่น PMT พร้อมทั้งสร้างตารางการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยเพื่อนำไปใช้ในการบันทึกบัญชี
    - การคำนวณหางวดผ่อนชำระ ภายในเงื่อนไขของการผ่อนชำระเท่ากันทุกงวดและคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกด้วยฟังก์ชั่น NPER พร้อมทั้งสร้างตารางการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยเพื่อนำไปใช้ในการบันทึกบัญชี

3. การวิเคราะห์การลงทุนในงานบัญชีบริหาร เพื่อหาความคุ้มค่าของเงินทุนกับต้นทุนค่าเสียโอกาสของธุรกิจ
    - แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน อัตราต้นทุนของเงินทุน การพยากรณ์ผลดำเนินงานของโครงการตลอดอายุของโครงการ และอธิบายถึงผลของการลงทุนต่อการจัดทำงบประมาณและประมาณการทางการเงินของกิจการ
    - การใช้เครื่องมือในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน โดยใช้ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องคือ NPV และ IRR

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป โดยการใช้ PivotTable
- การนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชี มาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง แล้วนำเสนอ
  ต่อผู้บริหาร หรือนำไปเขียนวิเคราะห์ในรายงานประจำปีของกิจการ

5. การออกแบบและจัดทำกระดาษทำการ 6 ช่อง
    - แบบที่ 1 เป็นการศึกษาออกแบบแผ่นงานกระดาษทำการ 6 ช่องจากแผ่นงานที่ได้จัดเก็บข้อมูลการบันทึกบัญชี โดยสามารถควบคุมทิศทางของข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นทางตรรกะ เช่น IF OR AND
    - แบบที่ 2 เป็นการจัดทำกระดาษทำการด้วยวิธีการใช้เครื่องมือ PivotTable ซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างสูตรหรือฟังก์ชั่นที่ซับซ้อน

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba