การสรุปและนำเสนอข้อมูลทางบัญชี-การเงิน รูปแบบการทำ Infographics design เพื่อเสนอผู้บริหารให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/2110

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,169 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสรุปและนำเสนอข้อมูลทางบัญชี-การเงิน รูปแบบการทำ Infographics design เพื่อเสนอผู้บริหารให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• เทคนิคการสรุปและการนําเสนอสถิติการดำเนินงานที่กระชับ เข้าใจง่าย
• ฝึกปฏิบัติใช้ Infographics design นําเสนอผู้บริหารให้น่าสนใจมากขึ้น
• การใช้ข้อมูลทางการบัญชี-การเงิน นําเสนอผู้บริหาร

บรรยายโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1.การสรุปและการนําข้อมูลทางการบัญชี-การเงินที่สำคัญ เพื่อนําเสนอผู้บริหาร

2. ข้อมูลสำคัญที่ต้องนําเสนอผู้บริหารมีอะไรบ้าง

3.ตัวเลขทางบัญชีสำคัญใดบ้างที่ต้องนำเสนอผู้บริหาร

4.ประโยชน์ของการสรุปสถิติผลการดำเนินงานที่สำคัญในงานบัญชี

5.การวิเคราะห์เหตุการณ์รายการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหารให้เข้าใจง่าย

6. องค์ประกอบและวิธีการจัดทำบทสรุปเพื่อนำเสนอผู้บริหารแบบกระชับ

7. วิธีการนําเสนอสถิติผลการดำเนินงานที่สำคัญ “ดูแล้วเข้าใจทันที”
  
- การแบ่งพื้นที่การนําเสนอ การเลือกขนาดของสไลด์
   - การเลือกใช้สีและรูปแบบในการนําเสนอ

8. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน “สร้างกราฟให้เข้าใจได้ทันที”

9.วิธีการจัดทำแผนภูมิที่เหมาะสมเพื่อการนําเสนอรายงานทางการเงินแต่ละหัวข้อ
  
- Performance Highlights
   - Risk Management
   - Rational Competition
   - Key statistics
   - Financial Summary

10. เอกสารที่ใช้ในการนำเสนอภายในบริษัท
  
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีและการเงินที่ใช้ในนำเสนอภายในบริษัท
   - องค์ประกอบของรายงานทางการเงิน รายงานสถานการณ์ปัจจุบันพร้อม สรุปผลและข้อเสนอแนะ
   - การรายงานผลประกอบการของบริษัท
   - การวิเคราะห์การขาย ต้นทุนและกําไรเบื้องต้น
   - การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

11. Workshop ฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Excel สร้าง Graph ในการนําเสนอรายงานทางการเงิน
  
- แผนภูมิน้ำตก ใช้นำเสนองบกำไรขาดทุน
   - แผนภูมิวงกลม ใช้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแสดงผลแบบซ้อนข้อมูล

12. Workshop ฝึกปฏิบัติ Infographics design นําเสนอ ผู้บริหารให้น่าสนใจ
   - การออกแบบ Infographics design template
  - Microsoft PowerPoint Presentation
  - Graphic design สำหรับนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba