การวางระบบและควบคุมภายใน พร้อมเจาะลึกวิธีการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รหัสหลักสูตร : 21/2721

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การวางระบบและควบคุมภายใน พร้อมเจาะลึกวิธีการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การวางระบบและการควบคุมภายในที่ดินอาคารและอุปกรณ์
• การคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
• ประเด็นสำคัญการวัดมูลค่า

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา


1. การวางระบบบริหารและระบบควบคุมบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - การจัดประเภทสินทรัพย์
   - การตั้งรหัสสินทรัพย์
   - การจัดทำนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติงานบัญชีสินทรัพย์
   - การกำหนดโครงสร้างรหัสประเภทสินทรัพย์ และโครงสร้างรหัสสินทรัพย์ (Coding Structure)
   - สินทรัพย์หลัก (Main Asset)
   - ส่วนประกอบสินทรัพย์/สินทรัพย์ย่อย (Sub Asset)
   - สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ (Low value Asset)
   - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (Asset Under Construction)
   - ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สำรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงที่รับรู้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   - การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ (Asset Register)
   - การจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (Create Asset MasterCard), การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ (Change Asset Master Card),การของบประมาณลงทุนในสินทรัพย์/งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์, การโอน/รับโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง, การโอนย้ายสินทรัพย์, การเปิด Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์, การขาย/การตัดจำหน่ายสินทรัพย์

2. การควบคุมและบริหารงานการใช้สินทรัพย์
   2.1 การจัดทำงบประมาณลงทุนในสินทรัพย์ (CAPEX Budget)
      - การซื้อสินทรัพย์
      - การสร้างสินทรัพย์ใช้เอง
   2.2 การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ (OPEX Budget)
      - ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์
      - ค่าทำประกันภัยสินทรัพย์
   2.3 การควบคุมและการประเมินผลการใช้งบประมาณลงทุนในสินทรัพย์และงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์
   2.4  การควบคุมสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำแต่มีปริมาณมาก (Low value Asset)
   2.5  การควบคุมสินทรัพย์ประเภทเครื่องมือ (Hand Tool)    
      - เครื่องมือประจำตัวช่าง
      -  เครื่องมือประจำศูนย์งานซ่อมบำรุง
      - เครื่องมือประจำรถ Mobile ซ่อมบำรุง
   2.6 การจัดทำแผนตรวจนับและการตรวจนับสินทรัพย์

3. การวัดมูลค่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - ส่วนประกอบราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - รายการที่ไม่ถือเป็นราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

4. การบันทึกบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - โอนย้ายสินทรัพย์ข้ามประเภทสินทรัพย์
   - ซื้อสินทรัพย์
   - การขาย/การตัดจำหน่ายสินทรัพย์
   - สร้างสินทรัพย์ใช้เอง
   - โอนย้ายสินทรัพย์ข้ามหน่วยงาน
   - ปรับปรุง/ต่อเติม/ขยาย
   - ซ่อมแซมสินทรัพย์กรณีซ่อมเอง
   - การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์
   - ซ่อมแซมสินทรัพย์กรณีจ้างบุคคลภายนอกซ่อม

5. การจัดทำ Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์
   - จัดทำ Job งานสร้างสินทรัพย์
   - Preventive Maintenance
   - จัดทำ Job งานซ่อมแซมสินทรัพย์
   - Breakdown Maintenance
   - Major Maintenance / Overhaul - Corrective Maintenance
   - กำหนดศูนย์งานซ่อมบำรุง (Work Center)
   - กำหนดอัตราค่าแรงงานและอัตราค่าใช้จ่ายประจำศูนย์งานซ่อมบำรุง
   - คำนวณและการบันทึกบัญชีต้นทุนวัสดุ/อะไหล่ เข้า Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์
   - คำนวณและการบันทึกบัญชีค่าแรงงานเข้าต้นทุน Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์
   - คำนวณและการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้า Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์

6. ปัญหาการปฏิบัติงานบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   6.1 ปัญหาจากการตรวจนับสินทรัพย์
      - สินทรัพย์ขาด/เกินจากยอดบัญชี
      - สินทรัพย์ที่ควบคุมเป็นชุดขาดจำนวน
      - สินทรัพย์อยู่ในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
      - สินทรัพย์ไม่อยู่ในสภาพเดิม เช่น เครื่องจักรถูกถอดชิ้นส่วนออกไปบางส่วน
   6.2 รายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปิดหรือโอนย้ายไซต์งาน
      - ค่าขนย้าย
      - ค่ารื้อถอน
      - การโอนย้ายสินทรัพย์
      - การ Write Off, ขายสินทรัพย์
      - การปิดไซต์งานและหยุดใช้งานสินทรัพย์ชั่วคราว เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำไซต์งานต่าง ๆ
      - เลิกใช้งานสินทรัพย์หลัก (Main Asset) แต่มีส่วนประกอบสินทรัพย์หรือสินทรัพย์ย่อย (Sub Asset) บางส่วนนำไปใช้งานต่อได้

7. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba