กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสหลักสูตร : 21/3401

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 11,770 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 13,910 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


วิทยากรโดย อาจารย์สุจิตรา บุญชู และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566  (อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา)

1.หลักเกณฑ์และรายละเอียดสําคัญของการทําสัญญาจ้างแรงงาน
-ประเภทของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีกี่ประเภท
-สัญญาจ้างประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์อย่างไร? ในการพิจารณา
-ทำความเข้าใจระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ
-สัญญาจ้างแรงงาน การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1
-สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12
-ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง
-สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ การกำหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา
-การโอนโดยกิจการของนายจ้าง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่ด้วยหรือไม่
-กรณีลูกจ้างยอมทำงานให้ผู้รับโอนกิจการ ถือว่าผู้รับโอนกิจการเป็นนายจ้างหรือไม่
-การบอกเลิกสัญญากรณีไม่ผ่านทดลองงาน เช่น ระยะเวลาทดลองงานการต่อเวลา ฯลฯ
-หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไร
-การตกลงเลิกสัญญา การทำโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด มีข้อควรระวัง
ด้านกฎหมายอะไรบ้าง
-ผลกระทบ...ที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างกรณีฟ้องร้องในศาลแรงงาน


วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 (อาจารย์สุจิตรา บุญชู)

2.Update กฎหมายประกันสังคม เพื่อนํามาปฏิบัติใน ปี 2566
-ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร อายุบุตรเท่าไหร่และได้จำนวนบุตรกี่คน
-ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายต่อครั้ง
-ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ได้จำนวนกี่ครั้ง


3.ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ ทางด้านการแพทย์กรณีการรักษา
-บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงินสมทบประกันสังคมจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
และมีบทลงโทษเป็นอย่างไร? หากไม่ส่งเงินสมทบ
-กรณีใดบ้าง? เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัด
การรักษาโรค ตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เช่น โรคเอดส์โรคไต การเปลี่ยนอวัยวะ เป็นต้น
-กฎหมายประกันสังคมเกี่ยวกับ “ค่าตรวจและรับฝากครรภ์”
-กรณีคลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิของผู้ประกันตนฝ่ายหญิงและ
ฝ่ายชายอย่างไร? จึงจะเกิดประโยชน์
-สิทธิประโยชน์ของพนักงานภายหลังจากการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง จะได้ปฏิบัติตนอย่างไร?
-เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องของประกันสังคม
-หลักเกณฑ์และวิธีการขอกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับมาเป็นผู้ประกันตน
พ.ศ. 2561 (มาตรา 39 )
-อัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ที่ไม่ใช่จาก
การทำงาน (ตามช่วงอายุ)
-หนังสือระบุบุคคลรับสิทธิประโยชน์กรณีไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุจะต้อง
ดำเนินการอย่างไร?
-Case Study การใช้สิทธิประกันสังคมพร้อมวิธีแก้ไขที่ HR ต้องทราบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายแรงงงาน)
4.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปี 2566
5.สาระสําคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคลต้องรู้
-สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
-การประกันการทำงาน (Guarantee of employment) ที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่
-กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง (Female Labour)
-ประเด็นเกี่ยวกับการทดลองงาน (Probation) ที่นายจ้างต้องทราบ
-ระยะปลอดภัยในการทดลองงาน - กรณีทดลองงานไม่ผ่าน ต้องปฏิบัติอย่างไร?
-การกำหนด วัน เวลา ทำงาน (Working Times) มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร?
-จุดบอดที่มักเข้าใจผิด เกี่ยวกับ วันหยุด (Holiday) วันลา (Leave for absence)
-ปัญหาที่เกิดขึ้น...จากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความเคยชิน เกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าทำงานในวันหยุดทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีแรงงาน
-การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างขั้นต่ำกรณีต่างๆ (กรณีเป็นลูกจ้างรายวัน
ลูกจ้างทดลองงาน)
-การแจ้งสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน / การสิ้นสุดการทำงาน
(Termination of Employment) 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
อาจารย์สุจิตรา บุญชู
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba