กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/3101/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับก่อนปฏิบัติจริง
• อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อ 20 ปี จะต้องได้รับสิทธิค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
• ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์และมีจำนวนวันลาคลอดเพิ่มขึ้น
• กรณีนายจ้างเปลี่ยนตัวนายจ้าง ถ้าหากลูกจ้างไม่ยินยอม ทำได้หรือไม่?
• กรณีย้ายสถานประกอบการ หากลูกจ้างไม่ยินยอม จะต้องทำอย่างไร?
• ค่าตอบแทน และค่าล่วงเวลา กรณีไม่จ่ายจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่
• การกําหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน ระหว่างลูกจ้าง ชาย-หญิง มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
• การกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างใน วันลาเพื่อกิจธุระจําเป็น
• คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ในการใช้กฎหมายแรงงาน สำหรับการบริหารงานบุคคล
ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในการฟ้องร้องคดี

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.ประเด็นปัญหา...ที่นายจ้างและHR ต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  • การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกจ้างหรือไม่
  • ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์และจำนวนวันที่มีสิทธิลา
  • อัตราค่าชดเชยใหม่สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
  • การย้ายสถานประกอบกิจการ
  • ค่ากำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ

2. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
  • การมอบหมายงานในหน้าที่
  • คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่

4. การกำหนดวัน เวลาทำงาน
  • เวลาทำงานปกติ (regular working times)
  • เวลาพัก (Rest period)
  • วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly holiday)
  • วันหยุดตามประเพณี (Traditional holidays)
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Vacation)
  • วันลา (Leave for absence)

5. เทคนิคการใช้ข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

  • กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่

6. ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
  • องค์ประกอบสำคัญของคำว่า “ค่าจ้าง”
  • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
(รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวันและรายเดือน)

7. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?
  • กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร?
  และมีประเด็นใดในการพิจารณา
  • ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

8. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ
  • หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือไม่
  • กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่
  • กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุนายจ้าง
จะต้องทำอย่างไร?

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba