กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

รหัสหลักสูตร : 21/3454

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline  

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุจิตรา บุญชู

หัวข้อสัมมนา

1.Update..กฎหมายประกันสังคมปี 2567

2. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

3. ขอบเขตและการบังคับใช้ของกฎหมายประกันสังคม

4. การใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสังคม 7 กรณีสำหรับผู้ประกันตน
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีตาย
- กรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39
- กรณีชราภาพ

5. บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงิน สมทบประกันสังคม

6. อัตราและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบของนายจ้างและ ลูกจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรสิทธิประโยชน์ภายหลังการ สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33

7. กรณีลูกจ้างได้รับสิทธิหยุดงานเนื่องจากตั้งครรภ์เป็นเวลานาน เมื่อกลับเข้าทำงานจะได้รับค่าจ้างและการนับระยะ เวลาทำงานต่อเนื่องหรือไม่

8. หน้าที่ของโรงพยาบาลตามสิทธิในการให้บริการทางการ แพทย์แก่ผู้ประกันตน

9. เรื่องลักษณะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง และเรื่องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะ กรรมการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีใด? ที่ลูกจ้างสามารถเบิกได้ สูงสุดถึง 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข)
- การพิสูจน์...เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีจ่ายจริงตามความจำเป็นสูงสุดถึง 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข)

10. แนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้น สําหรับเงินสมทบประกันสังคมอัตราใหม่ ที่คาดว่าจะมีการปรับเพิ่ม

11. ด่วน!!! 14 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง
12. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง “อัตราค่ารักษาพยาบาล” ของกฎกระทรวงเดิม (พ.ศ.2551) และกฎกระทรวงใหม่ (พ.ศ.2558)
- กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอสำหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในลักษณะต่างๆ

13. หลักการและแนวทางการวางระบบการจ่ายค่ารักษา พยาบาล สำหรับนายจ้างเจ้าของกิจการ

14. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการ

15. กรณีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล

16. สิทธิการได้รับเงินทดแทน ภายหลังการสิ้นสภาพการเป็น ลูกจ้าง

17. สิทธิประโยชน์เงินทดแทนใหม่ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
- ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ
- ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย
- ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
- ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย

18. กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและหลักการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

19. ถาม-ตอบปัญหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุจิตรา บุญชู

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba